PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2006, 57(2): 125-131

Zawartość azotanów (V) i azotanów (III) w wybranych warzywach pochodzących z regionu Warmii i Mazur
[Content of nitrates (V) and nitrites (III) in some vegetables grown in the region of Warmia and Mazury]

M. Dymkowska-Malesa, M. Radzyminska, S.S. Smoczynski

STRESZCZENIE
Celem pracy bylo oznaczenie zawartosci azotanów (V) i azotanów (III) w wybranych warzywach pochodzacych bezposrednio od producentów oraz w próbkach handlowych z zakladu produkujacego mrozonki zlokalizowanego w regionie Warmii i Mazur. Azotany i azotyny oznaczono metoda spektrofotometryczna zgodnie z metodyka opisana w Polskiej Normie PN-92/A-75112. Badane warzywa charakteryzowaly sie niewielkimi ilosci badanych zwiazków, znacznie nizszymi od wartosci podanych w pismiennictwie przez innych autorów. Najwyzsze srednie wartosci rzedu 48,79 i 33,63 mg NaNO3/kg oraz 1,79 i 4,83 mg NaNO2/kg stwierdzono odpowiednio w próbkach od dostawców i próbkach handlowych szpinaku. Stwierdzone w pracy sladowe ilosci badanych zwiazków oraz brak istotnych róznic oznaczonych zwiazków pomiedzy warzywami wyprodukowanymi przez róznych producentów wskazuje na koniecznosc podjecia szerszych badan w tym zakresie. Potwierdzenie tych badan w przyszlosci moze miec ogromne znaczenie dla ukierunkowania regionu Warmii i Mazur w kierunku rozwoju rolnictwa ekologicznego.

 

ABSTRACT
The aim of this paper was to determine the concentration of nitrates (V) and nitrites (III) in some vegetables originating from producers from the province of Warmia and Mazury and in commercial samples provided by a plant producing frozen vegetables situated in the region. Nitrates and nitrites were measured using the spectrometric method according to the methodology described in the Polish Standard PN-92/A-75112. The analyzed vegetables had small amounts of the examined compounds, which were considerably lower than those reported by other authors. The highest means of 48.79 and 33.63 mg NaNO3/kg and 1.79 and 4.83 mg NaNO2/kg were found in the samples from the suppliers and in the commercial spinach samples, respectively. The obtained residual amounts of the examined compounds and lack of significant differences in their concentration between the vegetables produced by different producers indicate the necessity of further studies in this field. Should these results be confirmed in future studies, this fact may have a great importance in the development of an ecological farming strategy for the region of Warmia and Mazury.

Downloads: 2969