PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2002, 53(4): 341-350

Zawartość azotanów i azotynów w pełnym mleku w proszku z różnych regionów Polski
[Content of nitrates and nitrites in whole milk powder in different regions of Poland ]

Z. Żbikowski, A. Żbikowska, M. Baranowska

STRESZCZENIE
Oznaczano zawartość azotanów i azotynów w pełnym proszku mlecznym pochodzącym z różnych rejonów (Zakładów) w kraju. Uzyskane wyniki zależały w większym stopniu od Zakładu skąd pochodziły próbki niż od pory roku. W 34,2% próbek stwierdzono bardzo niski poziom tych związków (wartości dopuszczalne dla pełnego mleka w proszku przeznaczonego do produkcji mleka modyfikowanego i mieszanek modyfikowanych dla niemowląt), 64,1% było zgodne z wymaganiami krajowymi, a w 1,7% stwierdzono ich nieznaczne przekroczenie. Natomiast w 99,2% próbkach zawartość azotanów była zgodna z wymaganiami zagranicznymi.

 

ABSTRACT
The content of nitrites and nitrates in whole milk powder in different regions of was studied. The results obtained depended both on the factory from which the samples originated and on the season of the year. In 34.2% of the samples there was a very low level of nitrates and nitrites (below acceptable level for whole milk powder served to production of modified milk and modified infant formulas). In 64.1% of the samples the level was in accordance with the national standards and in 1.7% of the samples slightly over the limit. 99.2% of the samples were in accordance with the foregin standards.

Downloads: 843