PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2010, 61(3): 249-252

Zastosowanie polimerów z odwzorowaniem cząsteczkowym do oznaczania pozostałości chloramfenikolu w mleku w proszku metodą LC-MS/MS
[Determination of chloramphenicol residues in milk powder using molecular imprinted polymers (MIP) by LC-MS/MS]

L. Rodziewicz, I. Zawadzka

STRESZCZENIE
Przedstawiono metodę oznaczania chloramfenikolu w mleku proszku. Próbki były oczyszczane przy zastosowaniu polimerów z odwzorowaniem cząsteczkowym (MIP). Analizę przeprowadzono w układzie LC-ESI-MS/MS z zastosowaniem kolumny Luna C18 Phenomenex. Jako standard wewnętrzny zastosowano CAP-d5. Metodę zwalidowano zgodnie z kryteriami decyzji Komisji nr 2002/657/WE. Średni odzysk próbek wzmocnionych na poziomie 0,3 μg/kg mieścił się w zakresie 104-111%. Limit decyzyjny (CCα) i zdolność wykrywania (CCβ) wynosiły odpowiednio 0,06 μg/kg i 0,09 μg/kg.

ABSTRACT
 The method is presented to analyze chloramphenicol in milk powder. Sample was clean-up by used molecular imprinted polymers (MIP). The determination was performed by LC-ESI-MS/MS. The LC was equipped with column Luna C18 Phenomenex. CAP-d5 was used as internal standards. The method was validation according to the criteria of Decision Commission No 2002/657/EC. Recoveries for the level 0.3 μg/kg was in the range 104-111%. The limit of decision (CCα) and detection capability (CCβ) was respectively 0.06 μg/kg and 0.09 μg/kg.

Downloads: 1247