PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2010, 61(4): 341-347

Zagrożenia dla zdrowia związane z migracją substancji z opakowań do żywności
[Hazards for health related to the migration of substances from packaging into food]

K. Ćwiek-Ludwicka

STRESZCZENIE
Substancje chemiczne uwalniane z opakowań stanowią istotny problem dla bezpieczeństwa żywności i są przedmiotem szczególnego zainteresowania Komisji Europejskiej i państw członkowskich. Przedstawiono nowe zagrożenia związane z migracją wybranych substancji z materiałów opakowaniowych i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, których obecność stwierdzano ostatnio w żywności oraz działania podjęte przez Komisję Europejską w celu o w celu ustalenia źródła jej pochodzenia i oceny zagrożenia dla zdrowia. Oceny ryzyka dokonuje Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności i wydaje opinię naukową dotyczącą przewidywanych skutków zdrowotnych. Wyroby, które nie spełniają wymagań i mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia konsumenta zgłaszane są do systemu RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed). Przedstawiono zagrożenia dla zdrowia wynikające ze stwierdzenia w żywności obecności semikarbazydu (SEM), fotoinicjatorów (izopropylotioksantonu (ITX) i związków benzofenonu), pierwszorzędowych amin aromatycznych (PAAs) i bisfenolu A (BPA) oraz w zależności od przewidywanego zagrożenia działania Komisji mające na celu ochronę zdrowia konsumenta.

ABSTRACT
 The release of the substances from food packaging into food triggers the problem for food safety and is the matter of particular interest in the European Commission (EC) and Member States. The problems concerning the presence of these substances in the food which result from their migration from food contact materials, and the EC activities to discover the causes of this phenomenon including an assessment of possible health impact are presented in this article. The risk assessment is provided by the European Food Safety Authority which is obliged to issue a scientific opinion on expected heath effects. Food contact articles which do not conform to the food safety provisions are reported to the Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF). The health hazards due to the presence in food of the semicarbazide (SEM), photoinitiators (isopropylthioxantone (ITX), benzophenone compounds), primary aromatic amines (PAAs) and bisphenol A (BPA) were discussed and the relevant European Commission actions aiming at consumers health protection as a reaction to reduce the expected risk were also presented in this article.

Downloads: 1990