PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2010, 61(3): 289-294

Zachowania żywieniowe studentek Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy z kierunku wychowanie fizyczne zamieszkałych samodzielnie w wynajętych mieszkaniach
[Dietary behaviours of physical education students in Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz living alone in rented apartments]

J. Eksterowicz

STRESZCZENIE
Przedmiotem pracy była analiza zachowań żywieniowych studentek z kierunku wychowanie fizyczne Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy samodzielnie zamieszkałych w wynajętych mieszkaniach. Ocenę żywienia przeprowadzono w oparciu o program komputerowy „Wikt 1,3” , polecany przez Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie. Dokonano również oceny stanu odżywienia poszczególnych respondentek z wykorzystaniem wskaźnika AMC. Stwierdzono, że wyżywienie badanych studentek było zbyt ubogie pod względem białkowo energetycznym i minerałowo węglowodanowym, natomiast w nadmiernych ilościach zawierało tłuszcze. Badania antropometryczne wykazały, że badane kobiety pod względem somatycznymi charakteryzowały się średnio prawidłową masą ciała oraz przeciętnie dobrym stanem odżywienia.

ABSTRACT
 The aim of the paper was analysis of behaviours of dietary students from Physical Education Department of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, and who lives independently in lodgings. The evaluation of feeding was conducted based on a computer program “Wikt 1,3”, recommended by Institute of the Food and Feeding in Warsaw. Evaluations of the state of feeding individual respondents up using the AMC indicator were also determined. The diet of examined students contained too little energy, proteins, carbohydrates and minerals, however in excess quantities contained fat. Anthropometrics measurements showed, that examined women under the account somatic, were characterized with average by a correct body weight, and on average with good state of nourishing oneself.

Downloads: 1109