PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2009, 60(1): 43-49

Zachowania żywieniowe mężczyzn w wieku 20-60 lat w świetle antropometrycznych wskaźników stanu odżywienia
[Nutritional behaviours of men at the age 20-60 with regard to anthropometric indicators of nutritional status]

M. Gacek, M. Chrzanowska

STRESZCZENIE
Celem badań była analiza zachowań żywieniowych mężczyzn w zależności od wybranych antropometrycznych wskaźników stanu odżywienia (BMI i obwód pasa OT). Próbę stanowili mężczyźni w wieku 20-40 lat (n=592) i 40-60 lat (n=802) pracownicy HTS w Krakowie. Wskaźniki stanu odżywienia ustalono na podstawie pomiarów antropometrycznych, a zachowania żywieniowe opisano na podstawie autorskiego kwestionariusza. Statystyczną analizę danych przeprowadzono z wykorzystaniem testu niezależności chi2. Badania dowiodły istnienia zależności pomiędzy wskaźnikami antropometrycznymi (BMI i obwód pasa OT) a niektórymi zachowaniami żywieniowymi mężczyzn. Spożywanie 1-2 posiłków częściej dotyczyło męŜczyzn o wyższym BMI, a 4-5 posiłków - osób z prawidłowym BMI (p<0,01). Mężczyźni młodsi o prawidłowej masie ciała deklarowali większą regularność spożywania posiłków niż otyli (p<0,05). Badania nie wykazały zależności pomiędzy wskaźnikami BMI i OT a częstością konsumpcji warzyw, owoców, ryb oraz produktów „Fast-food”. Stwierdzono tendencję do ograniczania spożywania wyrobów cukierniczych przez mężczyzn otyłych (wg BMI), niezależnie od wieku, w porównaniu do osób o prawidłowej masie ciała (p<0,05). Prawidłowość ta potwierdzona została także w grupie mężczyzn młodszych w kategoriach OT (p<0,05). Potwierdzono zatem zależności między parametrami somatycznymi a niektórymi zachowaniami żywieniowymi mężczyzn wieku 20- 60 lat. Mężczyźni otyli wykazują zarazem tendencję do racjonalizacji niektórych zachowań żywieniowych, służących redukcji nadmiernej masy ciała.

 

ABSTRACT
The aim of this research was to analyse eating behaviours of men in regard to selected anthropometric indices of nutritional status (BMI and waist circumference). The test sample for this research were men aged 20–40 (n=592) and 40–60 (n=802) employees of Tadeusz Sendzimir Steel Mill in Cracow. The indices of nutritional status were established on the basis of anthropometric measurements, whereas eating behaviours were described on the basis of an authorial questionnaire. Statistical analysis of data was conducted by means of chi2 independence test. The research corroborated the existence of a correlation between BMI and waist circumference indices and certain male eating behaviours. Having 1–2 meals per day was to be observed among men with a higher BMI, whereas having 4–5 meals per day among men with a healthy BMI (p<0,01). Younger men with proper body weight declare a higher regularity of having meals than obese ones (p<0,05). This research has not found any correlation between BMI and waist circumference indices and the frequency of eating vegetables, fruit, fish and “fast-food” products. However, a tendency among obese men to cut down on eating sweets has been discovered (according to BMI), irrespective of their age, as compared to men with proper body mass (p<0,05). The same phenomenon was also confirmed in the group of younger men in the waist circumference category (p<0,05). Hence, correlations exist between psychosomatic indices and certain eating behaviours of men aged 20–60, which explain the development of obesity. At the same time obese men tend to rationalise certain eating behaviours, whose purpose is to reduce excessive body weight.

Downloads: 1157