PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2002, 53(3): 231-236

Występowanie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w naparach kawy naturalnej, zbożowej i kakao
[The occurence of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in infusions of natural coffee, ersatz coffee and cocoa]

J. Wieczorek, W. Mozolewski, K. Smoczyńska, Z. Wieczorek

STRESZCZENIE
Zbadano zawartość wielopierścieniowych węglowodorów w wybranych używkach zakupionych w handlu detalicznym. Stężenie WWA w naparach kawy naturalnej oraz w napojach sporządzonych z kakao i kawy zbożowej oznaczono techniką chromatografii gazowej. Najczęściej w naparach kawy naturalnej niefiltrowanej występował fluoranten i pyren oraz benzo(a)antracen. Przyjmując ekstrakcję WWA do naparów rzędu kilku procent, uzyskane dane są w dobrej zgodności z wynikami oznaczeń tych związków bezpośrednio w mielonych ziarnach kawy naturalnej. W podobnym stężeniu związki te oznaczono w naparach kawy zbożowej. Najwyższe stężenia oznaczanych WWA wykryto w kakao i ich suma wyniosła 0,82 μg w 1 litrze napoju. Zawartość tych związków w kakao była kilkakrotnie wyższa niż w nie filtrowanych naparach kawy naturalnej.

 

ABSTRACT
The content of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in chosen condiments commercially available was investigated. The concentration of these compounds in infusion of natural coffee, ersatz coffee and cocoa was determined by gas chromatography. Fluoranthene, pyrene and benz(a)anthracene were the PAHs, which the most frequently were present in infusions of unfiltered natural coffee. Assuming the extraction of PAHs into infusion of natural coffee of about several percent, obtained results are in good agreement with the amount of those compounds in coffee beans. These compounds were found at similar concentration in infusions of ersatz coffee. The highest concentrations of investigated PAHs were found in cocoa and their amount was 0.82 μg per litre of beverage. The content of these compounds in cocoa was several times higher then the content of those in infusion of unfiltered natural coffee.

Downloads: 1516