PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2008, 59(3): 293-300

Występowanie pozostałości środków ochrony roślin w jabłkach w roku 2007
[Occurrence of residues of plant protection products in apples in 2007]

A. Machowska, M. Słowik-Borowiec, E. Szpyrka, S. Sadło

STRESZCZENIE
Celem niniejszej pracy było zaprezentowanie występowania pozostałości środków ochrony roślin w jabłkach w 2007 roku. W badaniach stosowano metody chromatografii gazowej oraz metodę kolorymetryczną do oznaczania pozostałości ditiokarbaminianów. Najczęściej wyrywano pozostałości fungicydów: ditiokarbaminianów (18% analizowanych próbek), kaptanu (13%), pirymetanilu (6%), a z insektycydów głównie chloropiryfosu (6%), diazinonu (6%), i pirymikarbu (5%). Przekroczenia NDP wystąpiły w 5,6% przebadanych próbek i dotyczyły pozostałości: flusilazolu (n=2), propikonazolu (n=2), cyprodinilu (n=1), dimetoatu (n=1) i fenitrotionu (n=1).

 

ABSTRACT
The aim of this paper was to present occurrence of plant protection product residues in apples in 2007. Gas chromatographic and spectroscopy methods were used. The most frequently found were fungicides: dithiocarbamate residues (18% of the analysed samples), captan residues (13%), pyrimethanil residues (6%) and insecticides: chlorpiryfos residues (6%), diazinon residues (6%) and pirimicarb residues (5%). 5,6% of analysed samples exceeded the national Maximum Residue Level established for apples. Violations were found for: flusilazole (n=2), propiconazole (n=2), cyprodinil (n=1), dimethoate (n=1), fenitrothion (n=1).

Downloads: 1312