PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2008, 59(4): 445-454

Występowanie bakterii rodzaju Legionella w systemach wody chłodniczej
[Occurrence of bacteria from the Legionella genus in cooling water systems]

R. Matuszewska, B. Rogulska

STRESZCZENIE
W publikacji przedstawiono wyniki badań próbek wody w kierunku wykrywania bakterii z rodzaju Legionella, z przemysłowych obiegów wody chłodniczej oraz systemów klimatyzacyjnych. Na 518 zbadanych próbek, pobranych w okresie od 1998 do 2006 roku, pałeczki Legionella zostały wykryte w 168 próbkach, co stanowiło 32,4% wszystkich zbadanych próbek. Najbardziej niebezpieczna Legionella pneumophila sg 1 była wykrywana w 11,3 % próbek pozytywnych. Niepokój budzi również wysoka liczba wyizolowanych bakterii z rodzaju Legionella (powyżej 103jtk/100ml), którą stwierdzono aż w 60% próbek wody pobranych z systemów wody chłodniczej i w 33% próbek wody związanych z klimatyzacją. Tak wysoki poziom zanieczyszczenia wymaga natychmiastowej interwencji (czyszczenie i dezynfekcja urządzeń). Uzyskane wyniki wskazują na realne zagrożenie zdrowotne jakie związane jest ze skażeniem wód chłodniczych pałeczkami Legionella. Należy zatem dążyć do powstania uregulowań prawnych, które nakładałyby obowiązek monitorowania wód chłodniczych w kierunku bakterii z rodzaju Legionella i prowadzenia odpowiednich działań naprawczych.

 

ABSTRACT
Results of Legionella bacteria study in water samples from industrial cooling water systems and airconditioner systems were presented. Legionella pneumophila was detected in 32,4%. of 518 examined water samples collected from 1998 to 2006. The most dangerous Legionella pneumophila sg 1 was detected in 11,3% of all positive samples. The high number (more than 104jtk/l) of isolated Legionella bacteria was determinated in 60% of water samples taken from cooling waters systems and 33% of samples of waters related with air-conditioning that is alarming. High pollution requires immediate intervention (installations cleaning and disinfection). Data indicated real health risk connected with Legionella pollution of cooling water. Creation of low regulations which will put the obligation of cooling water systems monitoring of Legionella bacteria occurrence and taking preventive measures is necessary.

Downloads: 1077