PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2010, 61(1): 83-86

Wybrane zachowania żywieniowe w zależności od aktywności fizycznej młodzieży w wielu 14-16 lat w Północno-Wschodniej Polsce na przykładzie Powiatu Sokólskiego
[Selected nourishment habits depending on physical activity of 14-16 year-old teenagers in the north-eastern Poland on the example of sokólski district]

R. Szczerbiński, J.K. Karczewski, J. Siemienkowicz

STRESZCZENIE
Celem pracy była ocena wybranych zachowań żywieniowych młodzieży w wieku 14-16 lat o różnej aktywności fizycznej w północno – wschodniej Polsce na przykładzie powiatu sokólskiego. Badaniami objęto młodzież (368 chłopców i 368 dziewcząt) szkół gimnazjalnych z terenu powiatu sokólskiego w wieku 14–16 lat. Respondenci zostali dobrani w sposób losowy. Badania przeprowadzono w miesiącach listopad – grudzień w roku szkolnym 2006/2007 metoda sondażu diagnostycznego za pomocą anonimowego kwestionariusza ankiety. Stwierdzono niski odsetek młodzieży deklarującej prawidłowe zachowania żywieniowe, przy czym zaobserwowano, że wraz ze wzrostem aktywności fizycznej młodzieży wzrasta odsetek deklarujących przestrzeganie zasad racjonalnego żywienia w zakresie omawianych zachowań żywieniowych.

ABSTRACT
 The aim of the survey was the evaluation of specific nourishment habits among 14-16 year-old teenagers of a different physical activity in the north-eastern Poland on the example of Sokolski district. The 14-16-year teenagers from secondary school, in Sokolski district (368 boys and 368 girls) were examined. They were chosen at random. The researches were carried out from November to December in 2006-2007 school year by the method of a diagnostic poll with the aid of the anonymous questionnaire. The low percentage of teenagers who declared the proper nourishment habits was stated, and it was observed that the more physically active teenagers were the more of them declared rational nourishment habits within the scope of analyzed nourishment habits.

Downloads: 860