PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2010, 61(1): 65-69

Wybrane wskaźniki stylu życia i stanu zdrowia osób dorosłych o zróżnicowanym modelu żywienia
[Selected lifestyle and health condition incides of adults with varied models of eating]

M. Gacek

STRESZCZENIE
Celem badań była analiza wybranych parametrów stylu życia i wskaźników stanu zdrowia wśród osób o tradycyjnym i wegetariańskim modelu żywienia. Prezentowane badania wykazały, iż wegetarianie wykazują wyższy poziom troski o zdrowie, wyrażający się w skali zachowań prozdrowotnych, w porównaniu z osobami o tradycyjnym modelu żywienia. W większym bowiem odsetku podejmują aktywność fizyczną w czasie wolnym (80% vs. 70%), a także rzadziej sięgają po napoje alkoholowe i palą papierosy. Abstynencję alkoholową deklaruje 75% wegan, 25% laktoowowegetarian i zaledwie 8% osób odżywiających się tradycyjnie. Niepalenie tytoniu deklaruje 94% wegan, 74% laktoowowegetarian i 67% osób odżywiających się zwyczajowo. Wykazano ponadto, iż niektóre wskaźniki zdrowia somatycznego, szczególnie czynność przewodu pokarmowego, pozostają zróżnicowane ze względu na realizowany model żywienia. Badania dowiodły zatem, iż wegetariański model żywienia wpływa na także na inne, poza żywieniem, zachowania zdrowotne i w ten sposób wyznacza kształtowanie się prozdrowotnego stylu życia badanych osób.

ABSTRACT
 The aim of this research was to analyse certain lifestyle parameters and health condition indices among people with traditional and vegetarian models of eating. The research conducted shows that vegetarians present a higher level of caring about their health, which is expressed on a scale of pro-health behaviours, than people with traditional model of eating. A higher percentage of them take up physical activity in their free time (80% vs. 70%), additionally, they more seldom drink alcohol and smoke cigarettes. Alcohol abstinence is declared by 75% of vegans, 25% of lacto-ovo vegetarians and only 8% of people with traditional model of eating. Tobacco non-smoking is declared by 94% of vegans, 74% of lacto-ovo vegetarians and 67% of traditional eating people. It has also been shown that some psychosomatic health indices, especially concerning digestive duct/system, remain varied in regard to the model of eating followed. The research has proven that vegetarian model of eating influences other – non-eating – pro-health behaviours and in this way it shapes healthy lifestyle of research subjects.

Downloads: 1390