PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2002, 53(4): 359-369

Wpływ wód leczniczych stosowanych w krenoterapii na poziom elektrolitów w surowicy krwi oraz czynność mięśni gładkich jelita cienkiego w warunkach in vitro
[The effect of curative waters applied in crenotherapy on the level of electrolytes in the blood serum and the activity of the smooth muscles of the small intestine in the in vitro assay ]

M. Drobnik, T. Latour

STRESZCZENIE
W doświadczeniu prześledzono wpływ niektórych wód mineralnych, stosowanych per os w lecznictwie uzdrowiskowym, na poziom Na+, K+, Ca2+, Mg2+ w surowicy krwi szczurów, które otrzymywały dożołądkowo wody, w jednorazowej dawce dziennej 14,3 cm3/kg ciężaru ciała, przez okres 24 dni. Zbadano również wpływ tych wód na mięśnie gładkie przewodu pokarmowego królika w warunkach in vitro. Stwierdzono zróżnicowany wpływ wód na motorykę (napięcie, częstość, amplituda ruchliwości spontanicznej) jelita cienkiego oraz na poziom badanych elektrolitów w surowicy krwi zwierząt.

 

ABSTRACT
In the experiment there has been traced the influence of some mineral waters administered per os in spa treatment on the levels of Na+, K+, Ca2+, Mg2+ in the blood serum of rats which were receiving the waters intragastrically in a single daily dose of 14.3 cm3/kg of body weight for a period of 24 days. Also the influence of those waters on the smooth muscles of the alimentary tract of the rabbit in the in vitro circumstances has been investigated. A differentiated influence of the waters on the motor activity (tension, frequency, amplitude of spontaneous motility) of the small intestine and on the level of the investigated electrolytes in the serum of the animals could ascertained.

Downloads: 2050