PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2010, 61(2): 213-219

Wpływ temperatury na przeżywalność, właściwości fenotypowe i antygenowe szczepów E. coli O157 wyizolowanych z wody i materiału klinicznego
[The influence of temperature on survival in water, phenotype and antygen properties of Escherichia coli O 157 strains isolated from water and clinical materials]

M. Michalska-Szymaszek

STRESZCZENIE
W badaniach określono przeżywalność szczepów E. coli O157 (SF-fermentujących sorbitol i NSF – nie fermentujących sorbitolu) w sterylnych próbkach wody powierzchniowej. Próbki wody były dodatkowo zakażone innymi bakteriami stanowiącymi mikroflorę towarzyszącą. Próbki wody były badane w temperaturze 5ºC i 25ºC w stabilnych warunkach laboratoryjnych i w warunkach środowiskowych. Wyniki badań wykazały zmiany właściwości fenotypowych i antygenowych badanych szczepów. Zmiany te utrudniają identyfikację i izolację E. coli O157 z wód powierzchniowych zawierających mieszaną mikroflorę towarzyszącą. Szczepy E. coli O157 obecne w wodzie stanowią zagrożenie dla człowieka kąpiącego się w tych wodach. Ryzyko dla zdrowia wynika z obecności czynników wirulencji w komórkach tych bakterii, które po pewnym czasie przebywania w wodzie są jednak częściowo tracone.

ABSTRACT
 In this research I evaluated E. coli O157 strains’ ( SF-sorbitolfermenting and NSF – non sorbitolfermenting) ability to survive in samples of surface waters. These samples were additionally contaminated with other strains, used as background microflora. These water samples were stored in the temperature 5ºC i 25ºC in laboratory and environmental conditions. The results of the research show changes of phenotype and antigen properties of E. coli O157 strains during research. These changes make it difficult to isolate E. coli O157 strains from natural water with numerous background microflora. These strains in surface water are threat for humans, who swim such waters in the summer. The threat results from toxic virulent factors staying for a short period of time in bacterial cells, which are lost in water.

Downloads: 1156