PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2010, 61(3): 253-257

Wpływ sieci wodociągowej na jakość sensoryczną wody do picia
[Effect of a water-pipe network on the sensory quality of drinking water]

A. Gątarska, S. Smoczyński, M. Wypyska

STRESZCZENIE
Przedmiotem badań było określenie wpływu sieci wodociągowej na jakość sensoryczną wody pitnej pochodzącej z różnych ujęć. Badania stanowią kolejną część podjętych prac dotyczących jakości wody wodociągowej. Cel pracy realizowano poprzez: zbadanie jakości sensorycznej (zapachu i smaku) wody pitnej pochodzącej z różnych punktów w obrębie olsztyńskiej sieci wodociągowej. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, iż transport wody siecią wodociągową w Olsztynie w okresie zimowym nie wpływa na pogorszenie zapachu i smaku wody dostarczanej konsumentowi. Ponadto gorsza jakość sensoryczna wody pitnej u odbiorców może być warunkowana gorszą jej jakością tuż po uzdatnieniu. W wyniku transportu wody siecią wodociągową możliwe jest obniżenie intensywność pewnych cech zapachowych i smakowych do poziomu niewykrywalnego.

ABSTRACT
 Object of studies was aimed at determining the effect of a water-pipe system on the sensory quality of drinking water originating from various intakes. The aim was to be achieved through analyses of the sensory quality (odor and flavor) of drinking water originating from various reception points within the water-pipe system. Based on the analyses carried out in the research, it may be stated that, transport of water through the water-pipe system in Olsztyn in the winter season does not affect deterioration of odor or flavor of water supplied to consumers. Besides worse sensory quality of drinking water at consumers’ reception points may be determined by its worse quality immediately after treatment. As a result of water transport through a water-pipe network, it is possible to reduce the intensity of some odor and flavor attributes to an undetectable level.

Downloads: 1335