PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2005, 56(3): 275-281

Wpływ jakości mikrobiologicznej twarogów na fazę wodną w warunkach pakowania hermetycznego
[Influence of microbiological quality of lactic acid cheese on water phase in conditions of hermetic packing]

I. Steinka

STRESZCZENIE
Celem badań była ocena wpływu mikroflory twarogów na fluktuacje fazy wodnej między powierzchnią produktów a opakowaniami. Wyniki badań wykazały, że zmiany zawartości wody można było wyrazić za pomocą równania wielomianowego stopnia trzeciego. Z równań korelacji liniowej opisujących zależności między poziomem mikroflory w twarogach a zawartością wody wynikało, że drobnoustroje wpływają na fluktuację fazy wodnej w produktach. Wartości wyznaczonych współczynników determinacji sugerowały, że istotny wpływ na zmiany zawartości wody w twarogach wody między produktem a opakowaniem wykazywały drożdże, enterokoki i gronkowce.

 

ABSTRACT
The aim of research was to assess the influence of lactic acid cheese micro-flora on water phase fluctuation between surface of products and the packaging. Results of research showed that changes of water content could be expressed with the help of polynomial cubic equation. From linear correlation equations describing level of micro-flora in lactic acid cheese and water content it resulted micro-organisms had a significant influence on the water phase fluctuation. Values of determined coefficients of determination suggested that yeast, enterococci and staphylococci had a significant influence on water fluctuation between product and the packaging.

Downloads: 845