PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2010, 61(3): 243-248

Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne w herbatach i ich naparach
[Polycyclic aromatic hydrocarbons in tea and tea infusions]

A. Ciemniak, K. Mocek

STRESZCZENIE
Herbata jest jednym z najczęściej spożywanych napojów w świecie. Powszechnie uważa się, że picie herbaty może być korzystne dla zdrowia. Obecne w herbatach pozostałości pewnych zanieczyszczeń mogą mieć jednak niekorzystny wpływ na zdrowie. Główne zanieczyszczenia, to metale ciężkie, fluor, pestycydy, a nawet dioksyny. Posiadające dużą powierzchnię liście herbaty mogą zostać zanieczyszczone WWA obecnymi w atmosferze. Procesy przetwórcze mogą również wprowadzać WWA do gotowego produktu. Celem pracy było określenie stopnia zanieczyszczenia herbat czarnych, zielonych, czerwonych i białych przez WWA. W trakcie badań oznaczono zawartość 23WWA, tj 16 WWA wg EPA oraz 15 wg EU w 18 gatunkach herbat i ich naparów. Procedura analityczna została oparta na ekstrakcji heksanem WWA z suszu w łaźni ultradźwiękowej oraz ekstrakcji cykloheksanem w układzie ciecz-ciecz z naparów. Całkowita zawartość 23 WWA wyniosła w suszu od 221,9 μg/kg do 2945,5 μg/kg, w tym 2,7 μg/kg do 63,1 μg/kg benzo[a]pirenu. Pod względem średniej zawartości WWA analizowane gatunki herbat można uporządkować w następującej kolejności: herbaty czarne < herbaty czerwone< herbaty zielone

ABSTRACT
Tea is the one of most widely consumed beverage in the world. It is generally believed that tea consumption might have health promoting properties. But residues of certain chemical compounds might impose a health threat on tea drinkers. The main contaminants are heavy metals, fluoride, pesticides and even dioxins. Tea lives which possess a high surface area can be contaminated with atmospheric PAHs. The manufacturing processes may also introduce PAHs into tea lives. The aim of his study was to determine the contamination of black, green, red and white teas by PAHs. In this investigation, content of 23 PAH, i.e 16 EPA PAH and 15 EU PAH were determined in 18 brands of tea and its infusions. The analytical procedure was based on ultrasonic extraction for dried tea and liquid−liquid extraction for infusions. All samples were cleaned up by florisil cartridge. The total content of 23 PAH varied between 22.9 μg/kg to 2945.5 μg/kg and 2.7 μg/kg to 63,1 μg/kg μg/kg for BaP. The analysed tea samples showed an increasing presence of PAH in the following order (mean value): black teasum of PAH and BaP content. During tea infusion 1.,6% of total PAHs contained in tea was released into the beverage. The dominant PAHs in tea infusion were 2, 3 and 4 rings PAH, while the most toxic compounds were found at trace amounts. The concentrations of total 23 PAHs and BaP in tea infusions ranged from 332.5 ng/dm3 to 2245.9 ng/dm3 and 0.35 ng/dm3 to 18.7 ng/dm3 respectively.

Downloads: 1701