PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2010, 61(4): 379-383

Wiedza żywieniowa rodziców dzieci przedszkolnych z Nowego Sącza i okolic. 4. Rola składników pokarmowych i bilansowanie diety
[Nutritional knowledge of parents of preschool children from Nowy Sącz and the vicinity. 4. The role of nutrients and principles of composing a diet]

S. Merkiel, W. Chalcarz

STRESZCZENIE
Celem pracy była ocena wiedzy rodziców dzieci w wieku przedszkolnym z Nowego Sącza i okolic na temat roli składników pokarmowych i zasad bilansowania diety. Badaniami ankietowymi dotyczącymi roli składników pokarmowych oraz zasad bilansowania diety objęto rodziców 121 dzieci sześcioletnich uczęszczających do przedszkoli w Nowym Sączu i okolicach. Statystyczną analizę wyników przeprowadzono przy pomocy programu komputerowego SPSS 12.0 PL for Windows. Przyjęto podział badanej populacji w zależności od płci dzieci. Stwierdzono statystycznie istotne zróżnicowanie odpowiedzi rodziców na osiem pytań. Większy odsetek rodziców chłopców niż dziewczynek udzielił prawidłowych odpowiedzi aż na siedem spośród tych pytań. Również na pozostałe pytania, statystycznie nieistotne, więcej prawidłowych odpowiedzi udzielili rodzice chłopców. Niski poziom wiedzy żywieniowej badanych rodziców świadczy o konieczności upowszechniania podstawowych informacji o żywieniu człowieka przez publikowanie ich w codziennej prasie, książkach popularnonaukowych oraz w środkach masowego przekazu.

ABSTRACT
 The aim of this study was to assess knowledge of parents of preschool children from Nowy Sącz and the vicinity about the role of nutrients and principles of composing a diet. Parents of 121 six-year-old children filled in the questionnaires on the role of nutrients and principles of composing a diet. Statistical analysis was carried out by means of the SPSS 12.0 PL for Windows computer programme. The studied population was divided according to children’s gender. Children’s gender had statistically significant influence on parents’ answers to eight questions. A higher percentage of the parents of boys answered correctly to as many as seven of those questions. Also to the remaining questions, statistically not significant, the parents of boys gave more correct answers. Low level of nutritional knowledge of the studied parents shows the need to spread basic information on human nutrition by publishing it in daily press, popular science books and the mass media.

Downloads: 1408