PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2019, 70(1): 79-87

What are the diets of patients before bariatric surgery?
[What are the diets of patients before bariatric surgery?]

Natalia Komorniak, Viktoria Hawryłkowicz, Agnieszka Dziedzic, Karolina Skonieczna-Żydecka, Ewa Stachowska, Małgorzata Szczuko

ABSTRACT 
Background. Obesity is regarded as the most common disease of affluence, gradually getting an epidemic status.
Objective. The aim of the study was to assess the frequency of consumption of selected food products among the patients qualified for bariatric surgery, together with the analysis of the potential effect of the diet on the development of obesity in examined group of people.
Material and Methods. The study involved 57 patients qualified for bariatric treatment of obesity. A standardized food frequency questionnaire (FFQ) was used and anthropometric measurements were performed.
Results. In examined group of people, along with increasing BMI, the frequency of cheeses consumption decreased, whereas the frequency of consumption of vegetable and fruit - vegetable juices increased. In addition to that, it was observed that with higher frequency of consumption of animal fat (lard, bacon) and beer, the value of WHR increased, whereas the frequency of consumption of dairy products was in direct proportion to body weight of examined people. It was also noted that people living in the country consumed fruits and potatoes significantly more often than people living in the city, and that people with higher education significantly more often ate coarse grits, high quality meats and fatty fish, as compared to people with vocational training.
Conclusions. Inappropriate selection of food products and numerous dietary mistakes made by the patients directly contributed to the development of extreme obesity. The patients prepared for bariatric surgery should receive a dietician support during the preparation for the procedure and afterwards, later in life, in order to maintain a reduced body weight after the surgery.

STRESZCZENIE
Wprowadzenie. Otyłość jest uznawana za najczęściej występującą chorobę cywilizacyjną, stopniowo przybierającą postać epidemii.
Cel. Celem pracy była ocena częstości spożycia wybranych produktów spożywczych wśród pacjentów zakwalifikowanych do operacji bariatrycznej wraz z określeniem potencjalnego wpływu sposobu odżywiania na rozwój otyłości w badanej grupie osób.
Materiał i Metody. W badaniu wzięło udział 57 pacjentów zakwalifikowanych do chirurgicznego leczenia otyłości. Wykorzystano standaryzowany kwestionariusz częstości spożycia (FFQ) oraz wykonano pomiary antropometryczne.
Wyniki. W badanej grupie osób wraz ze wzrostem wskaźnika BMI spadało spożycie serów, a jednocześnie zwiększała się częstość spożywania soków warzywnych i warzywno-owocowych. Dodatkowo zaobserwowano, że wraz ze wzrostem częstotliwości spożycia tłuszczów zwierzęcych (smalcu, słoniny) oraz piwa zwiększeniu ulegała wartość wskaźnika WHR, natomiast częstość spożycia produktów nabiałowych była wprost proporcjonalna do masy ciała badanych osób. Odnotowano także, iż mieszkańcy wsi istotnie częściej niż mieszkańcy dużych miast spożywali owoce oraz ziemniaki, a także że osoby z wyższym wykształceniem istotnie częściej sięgali po kasze gruboziarniste, wędliny wysokogatunkowe oraz tłuste gatunki ryb w odniesieniu do osób z wykształceniem zawodowym.
Wnioski. Nieodpowiedni dobór produktów spożywczych oraz liczne błędy żywieniowe popełniane przez pacjentów, bezpośrednio przyczyniły się do rozwoju otyłości olbrzymiej. Pacjenci przygotowywani do operacji bariatrycznej powinni otrzymać wsparcie dietetyka podczas przygotowania do zabiegu oraz w celu utrzymania zredukowanej po operacji masy ciała, w kolejnych etapach życia.

Downloads: 869