PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2010, 61(2): 201-205

Wartość odżywcza posiłków w dietach kobiet o prawidłowej i nadmiernej masie ciała
[Nutritional value of meals in the diets of women with normal and excessive body weight]

E. Stefańska, L. Ostrowska, D. Czapska, J. Karczewski

STRESZCZENIE
Celem pracy była ocena liczby i rodzaju spożywanych posiłków w ciągu dnia oraz porównanie wartości energetycznej i odżywczej posiłków w jadłospisach kobiet z prawidłową i nadmierną masą ciała. Badania ankietowe przeprowadzono w grupie 346 kobiet w wieku 18-79 lat (średnia wieku 41,1±13,1 lat). Należną masę ciała posiadało 145 kobiet (42%), a nadwagę lub otyłość 201 kobiet (58%). W badaniach wykorzystano kwestionariusz ankiety zawierający m. in. pytania dotyczące nawyków żywieniowych, w tym liczby zwyczajowo spożywanych posiłków oraz dojadania między nimi. Ocenę ilościową dziennych racji pokarmowych dokonano przy użyciu 24-godz. wywiadu żywieniowego z dnia poprzedzającego badanie. Ocenie poddano z uwzględnieniem podziału na posiłki wartość energetyczną oraz zawartość podstawowych składników odżywczych diety (białek, tłuszczów, węglowodanów), a także cholesterolu i błonnika pokarmowego, wykorzystując opracowany w Instytucie Żywności i Żywienia w Warszawie program komputerowy Dieta 2.0. Wykazano, iż w obu porównywanych grupach dominował model 3 posiłkowy, najczęściej opuszczanym posiłkiem był podwieczorek. Do nieregularnego dojadania miedzy posiłkami przyznawało się 56% kobiet z prawidłową masą ciała i 71% kobiet z nadmierną masą ciała. Wykazano również zaburzenia proporcji w dostarczaniu energii z poszczególnych posiłków, jak i nieprawidłowości w zakresie ich wartości odżywczej, zwłaszcza w grupie kobiet z nadwagą lub otyłością.

ABSTRACT
 The study objective was to assess the number and type of the consumed meals during the day and to make a comparison between their energetic and nutritional value in the diets of women with normal and excessive body weight. A questionnaire study was conducted in a group of 346 women aged 18-79 years (mean 41.1±13.1 years). Normal body weight was noted in 145 women (42%), whereas overweight or obesity in 201 women (58%). The study questionnaire contained questions concerning eating habits, e.g. the number of routinely consumed meals and snacks between them. A 24h dietary recall was taken of the day preceding the examination in order to perform a quantitative evaluation of daily food rations. Taking into consideration the division into meals, the evaluation referred to the energetic value and the content of basic dietary nutrients (proteins, fats and carbohydrates) as well as cholesterol and cellulose, using the computer program Diet 2.0 designed in the Institute of Food and Feeding in Warsaw. In the two compared groups, a three-meal model predominated and the afternoon snack was most frequently missed. As many as 56% of women with normal body weight and 71% of women with excessive body weight admitted irregular eating between meals. The proportion in energy delivery from the respective meals was disturbed and nutritional abnormalities were found, especially in overweight and obese women.

Downloads: 964