PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2011, 62(2): 159-168

Wapń, magnez, żelazo i cynk w wodzie pitnej a stan odżywienia tymi pierwiastkami osób starszych z rejonu warszawskiego
[Calcium, magnesium, iron and zinc in drinking water and status biomarkers of these minerals among elder people from Warsaw region]

D. Madej, J. Kałuża, A. Antonik, A. Brzozowska, W. Roszkowski

STRESZCZENIE
Celem pracy była ocena wpływu zawartości wapnia, magnezu, żelaza i cynku w wodzie pitnej na wybrane parametry stanu odżywienia tymi pierwiastkami 164 osób w wieku 75-80 lat zamieszkałych w rejonie warszawskim. Ocenę stanu odżywienia badanymi składnikami mineralnymi przeprowadzono na podstawie pomiaru stężeń pierwiastków w surowicy krwi, ślinie oraz ich zawartości we włosach, natomiast do określenia stężenia pierwiastków w wodzie pobrano próbki wody pitnej, której badani używali do picia i przygotowywania posiłków. Stężenia pierwiastków w analizowanym materiale oznaczono metodą atomowej spektrofotometrii absorpcyjnej. Wykazano, iż średni udział wody pitnej w spożyciu wapnia, magnezu, żelaza i cynku wynosił odpowiednio 15%, 4%, 5% i 9%. Zależności między zawartością badanych pierwiastków w wodzie pitnej a ich poziomami w surowicy, we włosach i w ślinie charakteryzowały się niskimi współczynnikami korelacji. Może to świadczyć o sprawnych mechanizmach homeostazy organizmu i/lub wpływie na stan odżywienia osób starszych różnorodnych czynników, takich jak czynniki demograficzne, czynniki związane ze stylem życia, stanem zdrowia i inne.

ABSTRACT
 The aim of this study was to estimate the influence of calcium, magnesium, iron and zinc contents in drinking water on chosen parameters of nutritional status of these minerals in 164 elder people, 75-80 age, living in Warsaw region. Blood, hair and saliva were collected to assess the calcium, magnesium, iron and zinc nutritional status, while the samples of drinking water were collected to determine these minerals in water. Mineral concentrations in blood, hair, saliva and water were assessment using the atomic spectrophotometer absorption method. It was showed that contribution of drinking water to calcium, magnesium, iron and zinc intake was: 15%, 4%, 5%, 9%, respectively. The relationship between the contents of these minerals in drinking water and their levels in the blood, hair and saliva had low correlation coefficients. It probably showed that homeostasis was maintained in the human body and other factors such as demographic or lifestyle factors were important.

Downloads: 1437