PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2003, 54(1): 39-48

Walidacja metod i niepewność wyników w badaniach pozostałości pestycydów w żywności
[Methods validation and uncertainty of results in analysis of pesticide residues in food]

K. Góralczyk, A. Hernik, P. Struciński, K. Czaja, J.K. Ludwicki

STRESZCZENIE
Laboratoria wykonujące na zasadach rutynowych badania pozostałości pestycydów w żywności powinny posługiwać się metodami spełniającymi kryteria określone przez międzynarodowe instytucje i publikowane w dokumentach Światowej Organizacji Zdrowia i Organizacji ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO/WHO) oraz Unii Europejskiej. Ponadto, metody stosowane przez te laboratoria powinny być zwalidowane, a dla uzyskiwanych tymi metodami wyników powinna być szacowana niepewność. W sprawozdaniu z badań, jeśli klient tego wymaga, laboratorium powinno uzyskane wyniki podawać wraz z niepewnością rozszerzoną.

 

ABSTRACT
Laboratories routinely analyzing pesticide residues in food should apply analytical methods fulfilling criteria specified by international institutions and published by World Health Organization, Food and Alimentary Organization, and European Union. Additionally, these methods should be validated by particular laboratory, and the uncertainty of obtained results should be assessed. When the client requires, the laboratory should present the results in the report with extended uncertainty.

Downloads: 8467