PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2010, 61(2): 155-158

Uwarunkowania spożycia żywności wzbogacanej w witaminy i składniki mineralne – wybrane aspekty
[Determinants of consumption of food enriched in vitamins and minerals – selected aspects]

M. Jeżewska-Zychowicz, E. Babicz-Zielińska, W. Laskowski

STRESZCZENIE
Celem podjętych badań było określenie, w jakim stopniu wybrane cechy społeczno-poznawcze i związane z samooceną postępowania konsumenta na rynku nowych produktów żywnościowych wpływają na jego postępowanie na rynku żywności wzbogacanej w witaminy i składniki mineralne. Badanie empiryczne zostało zrealizowane we wrześniu 2008 roku w grupie 1005 konsumentów przez Ośrodek Badania Opinii Publicznej w ramach badania syndykatowego OMNIMAS na reprezentatywnej grupie mieszkańców Polski powyżej 15 roku życia. W badaniu wykorzystano autorski kwestionariusz zawierający pytania typu zamkniętego dotyczące znajomości żywności wzbogacanej w witaminy i składniki mineralne, częstości jej spożywania, wybranych poglądów dotyczących tej żywności oraz stopnia innowacyjności konsumentów. Wszystkie uwzględnione w badaniu zmienne endogenne, z wyjątkiem subiektywnej oceny własnego stanu zdrowia, wykazywały istotne statystycznie zależności ze znajomością i częstością spożywania żywności wzbogacanej w witaminy i składniki mineralne oraz deklarowanym zamiarem jej spożywania w ciągu najbliższych 3 miesięcy. Najsilniejszy związek stwierdzono między opiniami dotyczącymi walorów zdrowotnych i korzyści a zmiennymi charakteryzującymi zachowania konsumentów. Większą siłą charakteryzowały się zależności między zmiennymi endogennymi i zamiarem spożywania niż znajomością i częstotliwością spożywania.

ABSTRACT
 The aim of the research was to estimate to what extent the selected socio-cognitive variable, and subjective variables concerning the health status and the way of nutrition determine consumers’ behaviours on the market of food enriched in vitamins and minerals. The survey was conducted in September 2008 within the group of 1005 consumers. The data were collected via Centre of Public Opinions Research (TNO OOP) within the representative group of Polish inhabitants aged over 15 years. The questionnaire was developed by the authors of this study. It includes closed-end questions concerning familiarity with food enriched in vitamins and minerals, frequency of eating it, and selected opinions on this food. The level of consumers” innovativeness was also assessed. All variables, except of subjective variable concerning health status, significantly correlated with the familiarity and the frequency of eating enriched food and with the declared intention to eat it next 3 months. The strongest correlations were indicated between beliefs on health value, benefits and variables describing consumers’ behaviours. There were observed stronger correlations between socio-cognitive and subjective variables concerning the way of nutrition in the case of the declared intention to eat compared to the familiarity and frequency of eating food enriched in vitamins and minerals.

Downloads: 1560