PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2005, 56(1): 25-33

Uszkodzenia materiału genetycznego komórek somatycznych myszy narażonych na małe dawki promieniowania X
[Damages of genetic material in somatic cells of mice exposed to low doses of X-rays]

M.M. Dobrzyńska

STRESZCZENIE
Myszy Pzh:SFIS napromieniano przez 8 tygodni, 5 razy w tygodniu dawkami 0,05 Gy; 0,10 Gy oraz 0,20 Gy promieniowania X. Materiał do badań pobierano w przypadku testu mikrojadrowego 24 h oraz 72 h po ostatnim napromienieniu, a w przypadku oceny występowania pęknięć DNA po 24 h oraz po 1, 4 i 8 tygodniach. Subchroniczne napromienianie myszy małymi dawkami promieniowania jonizującego powoduje uszkodzenie materiału genetycznego ich komórek somatycznych. Stwierdzono istotne zwiększenie częstości występowania mikrojąder w retikulocytach oraz w erytrocytach polichromatycznych szpiku kostnego po zastosowaniu każdej z dawek. Subchroniczne narażenie na promieniowanie X indukowało także powstawanie pojedynczoniciowych pęknięć DNA w limfocytach szpiku kostnego. Uszkodzenie te utrzymywały się do 8 tygodni po zakończeniu ekspozycji. Otrzymane wyniki potwierdziły wrażliwość komórek szpiku kostnego na działanie małych dawek promieniowania X.

 

ABSTRACT
Pzh:SFIS mice were exposed during 8 weeks, 5 days per week to doses of 0,05 Gy; 0,10 Gy; 0,20 Gy of X-rays. Samples were taken at 24 h and at 72 h after the end of irradiation for micronucleus test , in the case of estimation inducion of DNA damages also at 24 h and at 1, 4 and 8 weeks. Subchronic exposure of mice to low doses of ionizing radiation induced damages of genetic material of theirs somatic cells. The enhanced frequency of micronuclei were observed in reticulocytes and polychromatic erythrocytes of bone marrow after each of dose. Subchronic exposure to X-rays induced also DNA single strand breaks in bone marrow lymphocytes. Damage were observed up to 8 weeks after the end of exposure. Results obtained in this study confirmed sensitivity of bone marrow cells to low doses of X-rays.

Downloads: 853