PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2010, 61(2): 119-127

Toksykogenomika w ocenie zagrożeń substancji chemicznych
[Toxicogenomics in hazard assessment of chemicals]

G. Kostka, M. Liszewska, K. Urbanek-Olejnik

STRESZCZENIE
Zmiany jakie dokonały się w ostatnich latach w Europejskiej legislacji substancji chemicznych wskazują na pilną potrzebę
wprowadzania nowych, alternatywnych metod badania substancji chemicznych. Możliwości takie stwarza toksykogenomika,
dziedzina nauki łącząca wiedzę z zakresu toksykologii, nauki zajmującej się badaniem właściwości czynników toksycznych
i negatywnymi skutkami ich oddziaływania na zdrowie i środowisko z genomiką, nauką o budowie i funkcjonowaniu genomów.
Nowe strategie badawcze w toksykologii (transkryptomika, proteomika, metabolomika) stwarzają warunki do oceny
zagrożeń związanych z oddziaływaniem substancji chemicznych zarówno o uznanym potencjale toksycznym jak również
tych, które mogą posiadać taki potencjał.

ABSTRACT
Recent changes in the European legislation of chemicals suggest an urgent need for introduction of novel, alternative
methods for testing chemical substances. Such possibility is offered by toxicogenomics – a scientific discipline combining
knowledge from the field of toxicology, i.e. a science investigating the properties of toxic agents and the negative effects these
agents exert on health and environment, with genomics, i.e. a science investigating the structure and function of genomes.
New research strategies within the field of toxicology (transcriptomics, proteomics, metabolomics) offer conditions to assess
the hazards associated with the effects of chemicals with both established and suspected toxic potentials.

Downloads: 1301