PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2017, 68(1): 77-81

The sense of life satisfaction versus dietary choices of young women doing fitness for recreational purposes.
[The sense of life satisfaction versus dietary choices of young women doing fitness for recreational purposes.]

M. Gacek

ABSTRACT
Background: The health potential of a person can be improved thanks to recreational physical activity and rational diet. The sense of life satisfaction is also one of significant health resources.
Objective: The aim of the study was to analyze the relations between the level of life satisfaction and the frequency of consuming selected products in the group of young women who engage in fitness for recreational purposes.
Material and Methods: The study involved 200 young women (20-30 years old) who regularly do recreational physical activity in fitness clubs in Małopolska. An original questionnaire was used to measure the frequency of consumption of food products, with the following scale: several times a day, once a day, several times a week, once a week, several times a month, and more rarely / never. The Satisfaction With Life Scale (SWLS) by Diener et al., adapted into Polish by Juczyński, was used to measure life satisfaction. The results were analyzed with the use of U Mann-Whitney test and Spearman’s rank correlation coefficients in a statistical package PQStat ver. 1.6.
Results: Statistical analysis showed that along with higher life satisfaction, women significantly less often consumed: white bread (p<0.05) and whole milk (p<0.05), and significantly more often: wholemeal bread (p<0.05), whole-grain rice and pasta (p<0.001), legumes (p<0.05), fermented milk products (p<0.05), fish (p<0.05), seafood (p<0.01), beef (p<0.01) and vegetable juices (p<0.001). The comparison of the mean frequency of consumption of certain foods depending on the level of life satisfaction (low vs. high according to the SWLS) showed that women who displayed high life satisfaction significantly more often consumed wholemeal bread (p<0.01), whole-grain rice and pasta (p<0.001), curd cheese with reduced fat content (p<0.05), seafood (p<0.05), beef (p<0.001) and vegetable juices (p<0.05), and significantly less often, sweets and confectionery (p<0.05) than did women displaying low life satisfaction.
Conclusions: The study proved the predictive role of life satisfaction in the development of eating habits of young, physically active women, indicating more rational dietary choices of women with higher levels of this individual quality.
STRESZCZENIE
Wprowadzenie: Poprawie potencjału zdrowotnego człowieka sprzyja rekreacyjna aktywność fizyczna i racjonalny sposób żywienia. Jednym z istotnych zasobów zdrowotnych jest także poczucie satysfakcji z życia.
Cel pracy: Celem badań była analiza zależności między poziomem satysfakcji z życia a częstością konsumpcji produktów spożywczych w grupie młodych kobiet rekreacyjnie uprawiających fitness.
Materiał i metody: Badania przeprowadzono w grupie 200 młodych kobiet (20-30 lat), regularnie podejmujących rekreacyjną aktywność fizyczną w klubach fitness w Małopolsce. Zastosowano autorski kwestionariusz częstości konsumpcji produktów spożywczych, z uwzględnieniem skali: kilka razy dziennie, raz dziennie, kilka razy w tygodniu, raz w tygodniu, kilka razy w miesiącu i rzadziej/nigdy. Do pomiaru zadowolenia z życia wykorzystano Skalę Satysfakcji z Życia (SWLS) Dienera i wsp. w adaptacji Juczyńskiego. Analizę wyników przeprowadzono z zastosowaniem testu U Manna-Whitneya i współczynników korelacji rangowych Spearmana w pakiecie statystycznym PQStat ver. 1.6.
Wyniki: Analiza statystyczna wykazała, że kobiety wraz ze wzrostem poziomu satysfakcji z życia istotnie rzadziej spożywały: pieczywo jasne (p<0,05) i mleko tłuste (p<0,05), a istotnie częściej: pieczywo razowe (p<0,05), ryż i makaron razowy (p<0,001), nasiona strączkowe (p<0,05), mleczne przetwory fermentowane (p<0,05), ryby (p<0,05), owoce morza (p<0,01), mięso wołowe (p<0,01) i soki warzywne (p<0,001). Porównanie średniej częstości konsumpcji produktów spożywczych w zależności od poziomu satysfakcji z życia (niski vs wysoki w skali SWLS) dowiodło, że kobiety o wysokiej satysfakcji z życia istotnie częściej spożywały pieczywo razowe (p<0,01), ryż i makaron razowy (p<0,001), sery twarogowe o obniżonej zawartości tłuszczu (p<0,05), owoce morza (p<0,05), mięso wołowe (p<0,001) i soki warzywne (p<0,05), a istotnie rzadziej słodycze i wyroby cukiernicze (p<0,05) niż kobiety o niskiej satysfakcji z życia.
Wnioski: Wykazano predykcyjną rolę poczucia satysfakcji z życia dla kształtowania się sposobu żywienia młodych aktywnych fizycznie kobiet, ze wskazaniem na bardziej racjonalne wybory żywieniowe kobiet o wyższym nasileniu tej cechy indywidualnej.  
 

Downloads: 1082