PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2008, 59(3): 327-333

The popularity of milk and dairy products with families of children attending the primary school in Letovice (Czech Republic)
[The popularity of milk and dairy products with families of children attending the primary school in Letovice (Czech Republic)]

J. Juříková, K. Laparidis2, L. Bieberlová

STRESZCZENIE
The aim of this studies was to find out how often families with young children buy milk and whether the parents are interested in school offer of milk. One hundred and three parents of the children attending the junior level of the primary school in Letovice, The Czech Republic, were taking part in the research. The research was taken in question-forms. The whole form included 13 questions, however the thesis supplies answers to only some of them. It was found out that prevalent majority of the families of the focused group of pupils lives in the city. The questioned families had mostly four members: a mother, a father and two children. To the question how often they buy milk, most families answered “seldom”. It is mostly families of four who buy milk on a daily basis (this was stated by as much as 10% of questioned families of four members). Yoghurts are bought by families with four members mostly a few times a week (32% of questioned families of four answered so) or daily (15.5% of questioned families of four answered so).To the question ascertaining the parents’ interest, as the case may be, in supplying milk and dairy products for a consideration to the children directly at school, 78 parents answered in the affirmative, which is 75.7% of respondents. It means that the parents are interested in state-aided school milk.

 

ABSTRACT
Celem pracy było stwierdzenie, jak często kupowane jest mleko przez rodziny z dziećmi i czy rodzice są zainteresowani ofertą spożywania mleka w szkole. W badaniu wzięło udział 103 rodziców uczniów szkoły podstawowej pierwszego stopnia w Letovicích (Republika Czeska). Badania przeprowadzono metodą ankietową. Ankieta zawierała 13 pytań; w niniejszej pracy zamieszczono opracowanie wybranych pytań. Większość ankietowanych rodzin zamieszkiwało w mieście i były to rodziny 4-osobowe: matka, ojciec i dwójka dzieci. Najwięcej rodzin dokonywało zakupu mleka rzadko. Czteroosobowe rodziny codziennie kupowały mleko (10% badanych) a jogurt – kilka razy w tygodniu (32% badanych) lub codziennie (15.5% badanych). 75.7% ankietowanych rodziców było zainteresowanych odpłatnym dostarczaniem mleka oraz produktów mlecznych dzieciom bezpośrednio w szkołach.

Downloads: 1163