PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2016, 67(2): 163-167

The nutritional awareness of functional food among university students in Poland.
[The nutritional awareness of functional food among university students in Poland.]

A. Morawska, I. Górna, I. Bolesławska, J. Przysławski

ABSTRACT
Background. A lack of knowledge or a fear of unknown products are common reasons why new foods are not accepted. A good example of such foods are those containing pro-health ingredients. These are termed functional foods.
Objective. The aim of the study was to determine the level of knowledge that university students have on functional foods.
Material and Methods. Subjects surveyed were 266 students from the Poznan University of Medical Sciences, majoring in Dietetics and Pharmacy. A short original questionnaire was put to the students comprising 7 closed (force-choice) questions in order to test their knowledge on definition, function, form or examples of functional foods.
Results. Compared to Pharmacy students, Dietetic students had significantly greater nutritional awareness about the characteristics, forms and examples of functional foods, as well as they consumed a wider range of functional products. They also evaluated their knowledge more highly than Pharmacy students on such issues. This greater nutritional knowledge in Dietetic students, seems likely to have arisen from the very nature of their studies.
Conclusions. There is a need to promote functional foods in medical schools and universities, that not only include those studying nutrition subjects but also in other health-related areas.

STRESZCZENIE
Wprowadzenie. Zdarza się, że brak akceptacji nowego produktu spożywczego wynika z braku wiedzy na jego temat oraz obawy przed nieznanymi produktami, czyli tak zwanej neofobii żywnościowej. Przykładem takim jest tak zwana żywność funkcjonalna, czyli żywność zawierająca składniki prozdrowotne.
Cel badań. Celem przeprowadzonych badań było określenie poziomu wiedzy studentów na temat żywności funkcjonalnej
Materiał i metody. W badaniu uczestniczyło 266 respondentów, studiujących na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu, na dwóch kierunkach Dietetyka i Farmacja. Badanych konsumentów poproszono o wypełnienie krótkiego, autorskiego kwestionariusza ankiety zawierającego 7 pytań zamkniętych. Pytania sprawdzały wiedzę ankietowanych w zakresie znajomości definicji, funkcji, postaci oraz przykładów żywności funkcjonalnej.
Wyniki. Studenci dietetyki, w stosunku do studentów farmacji, charakteryzowali się istotnie większą wiedzą na temat cech, postaci oraz przykładów żywności funkcjonalnej, jak również korzystali z szerszej gamy produktów funkcjonalnych. Ponadto studenci Dietetyki wyżej oceniali swój poziom wiedzy w zakresie żywności funkcjonalnej. Uzyskane wyniki wskazują na prawdopodobny wyższy poziom wiedzy żywieniowej wśród studentów dietetyki, co może mieć związek z wybranym kierunkiem studiów.
Wnioski. Istnieje potrzeba popularyzacji produktów zaliczanych do żywności funkcjonalnej na uczelniach medycznych, nie tylko wśród studentów, których kierunek studiów ma związek z żywieniem, ale również wśród studentów innych kierunków związanych ze zdrowiem.

Downloads: 1522