PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2016, 67(2): 155-161

The level of knowledge on nutrition and its relation to health among Polish young men.
[The level of knowledge on nutrition and its relation to health among Polish young men.]

A. Kołłajtis-Dołowy, K. Żamojcin

ABSTRACT
Background. Men are less than women interested in nutrition and health. Also low is their nutritional knowledge. More than 25% of men are unwilling to increase their knowledge about food and nutrition. The main sources of men’s knowledge about lifestyle including nutrition consist of Internet, colleagues and family. The low level of knowledge about nutrition and health among men is worrying especially in the context of their incidence of chronic non-communicable diseases like cardiovascular disease, higher than in women.
Objective. The aim of the study was to determine the level of knowledge on nutrition and health among young men.
Material and Methods. The study included 107 men aged 19-34 years from different places and backgrounds in Poland. Men were selected by the snowball method. The study was conducted using an authors’ validated questionnaire containing six types of closed questions (85 detailed questions in total). For statistical analysis Chi2 test was used (p≤0.05).
Results. Almost 42% of men under the study were overweight or obese, and less than ¼ declared high physical activity, most showed (on a 4-point scale) sufficient (45%) or low level (40%) of knowledge of nutrition and health. Younger respondents had higher knowledge than older ones. Very low was the respondent’s awareness of an energy content of products, sources of high quality protein and amount of recommended vegetable and fruit consumption. The well-known were the reasons for civilisation diseases and the effect of dietary fibre. The internet was the main source of nutritional knowledge and health related information followed by: colleagues and family.
Conclusions. The majority of men presented sufficient or low knowledge about food, nutrition and their relation to health. Young men should be encouraged to participate in various forms of nutritional and health education. This would increase the chance to avoid civilisation diseases.

STRESZCZENIE

Wprowadzenie. Mężczyźni mniej niż kobiety interesują się zdrowiem i żywieniem. Mała jest też ich wiedza żywieniowa. Ponad 25% mężczyzn nie chce zwiększyć swej wiedzy o żywności i żywieniu. Głównymi źródłami wiedzy mężczyzn na temat stylu życia, w tym żywienia, są Internet oraz koledzy i rodzina. Niski poziom wiedzy żywieniowo-zdrowotnej jest niepokojący, szczególnie w kontekście występowania przewlekłych chorób niezakaźnych jak choroby układu krążenia, częściej niż u kobiet.
Cel. Określenie poziomu wiedzy żywieniowo-zdrowotnej młodych mężczyzn.
Materiał i metody. Badania obejmowały grupę 107 mężczyzn w wieku 19-34 lata, pochodzących z różnych miejsc oraz środowisk w Polsce. Mężczyźni zostali wybrani za pomocą metody „kuli śnieżnej”. Badania przeprowadzono metodą ankietową przy użyciu kwestionariusza autorskiej, zwalidowanej ankiety zawierającej 6 różnych pytań zamkniętych (w nich łącznie 85 pytań szczegółowych). Do analizy statystycznej użyto testu Chi2 przy poziomie istotności p ≤0.05.
Wyniki. Około 42% badanych mężczyzn miało nadwagę lub otyłość, a niej niż 1/4 deklarowała aktywność fizyczną; w 4. stopniowej skali większość wykazała dostateczną (45%) albo małą (40%) wiedzę żywieniowo-zdrowotną. Młodsi respondenci mieli większą wiedzę niż starsi. Respondenci wykazali bardzo małą świadomość na temat wartości energetycznej produktów, źródeł wysoko wartościowego białka oraz zalecanych ilości spożywania warzyw i owoców. Dobrze znali przyczyny chorób cywilizacyjnych oraz wpływu błonnika pokarmowego na organizm. Głównym źródłem wiedzy żywieniowo-zdrowotnej był internet, a następnie koledzy oraz rodzina.
Wnioski. Większość mężczyzn prezentowała dostateczną lub małą wiedzę o żywności i żywieniu oraz ich związkach ze zdrowiem. Młodzi mężczyźni powinni być zachęcani do udziału w różnych formach edukacji żywieniowej i zdrowotnej. Mogłoby to zwiększyć szanse ograniczenia przewlekłych chorób niezakaźnych.

Downloads: 1449