PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2015, 66(1): 69-75

The effect of girls attitudes towards the health benefits of food on selected dietary characteristics. The GEBahealth Project.
[The effect of girls attitudes towards the health benefits of food on selected dietary characteristics. The GEBahealth Project.]

K. Zaborowicz, J. Czarnocińska, L. Wądołowska, J. Kowalkowska, M. Jeżewska-Zychowicz, E. Babicz-Zielińska, K. Sobaś, W. Kozirok


ABSTRACT

Background. Dietary habits are formed at an early age and to a large extent they affect such nutritional behaviour in adulthood. Mothers in particular, influence family nutrition. In this respect, their knowledge, attitudes and behaviour about nutrition are responsible for the schooling of future generations. Many aspects of the link between food and health with nutritional behaviour in girls remain, however, unknown.
Objectives. To determine the effect of girls attitudes towards the health benefits of food on selected dietary characteristics.
Material and Methods. Study included 186 girls aged 13-21 years. Using a food frequency method the three dietary characteristics were obtained; food intake variety, fibre intake and fat intake, all of them expressed by a graded scale. Three validated questionnaires were used; FIVeQ, BSQFVF and BSQF. The girls attitudes towards the health benefits of food were rated from one of the survey’s six parts, comprising of 8 statements from the Health and Taste Attitude Scale (HTAS) accordingly graded. Statistical analyses used logistic regression.
Results. The mean index of food intake variety was 28.7 foods/week (ranging 0–60), whilst the mean dietary intakes of fibre and fat were 16.7 points (0-36 range) and 18.2 points (0-52 range), respectively. Girls from the upper tertile with favourable attitudes on food health benefits had an odds ratio (OR) for adequate fat intake

STRESZCZENIE

Wprowadzenie. Nawyki żywieniowe są kształtowane w młodym wieku i w dużym stopniu decydują o zachowaniach żywieniowych w życiu dorosłym. Kobiety mają szczególny wpływ na sposób żywienia rodziny. Ich wiedza, postawy i zachowania względem żywności kształtują zachowania żywieniowe kolejnych pokoleń. Nie poznano wielu aspektów związku między postawami względem żywności i zdrowia a zachowaniami żywieniowymi dziewcząt.
Cel. Celem badań była analiza wpływu postaw dziewcząt względem walorów zdrowotnych żywności na wybrane cechy odżywiania.
Materiał i metody. Badaniami objęto 186 dziewcząt w wieku 13-21 lat. Metodą częstotliwości spożycia oceniono trzy cechy odżywiania: urozmaicenie spożycia żywności oraz spożycie błonnika i tłuszczów, które wyrażono w skalach punktowych. Wykorzystano trzy walidowane kwestionariusze: FIVeQ, BSQFVF i BSQF. Postawy dziewcząt względem walorów zdrowotnych żywności oceniono przy użyciu jednej z sześciu części (8 stwierdzeń) Skali Postaw Względem Zdrowia i Smaku (HTAS), przedstawiającej postawy w skali punktowej. W analizie statystycznej użyto regresji logistycznej.
Wyniki. Średni wskaźnik urozmaicenia spożycia żywności wynosił 28.7 produktów/tydzień (zakres: 0-60), średnie spożycie błonnika wynosiło 16.7 punktów (zakres: 0-36), a średnie spożycie tłuszczów 18.2 punktów (zakres: 0-52). Dziewczęta z górnego-pozytywnego tercyla postaw względem walorów zdrowotnych żywności miały iloraz szans odpowiedniego spożycia tłuszczów

Downloads: 1525