PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2018, 69(2): 183-192

The assessment of the nutritional value of meals consumed by patients with recognized schizophrenia
[The assessment of the nutritional value of meals consumed by patients with recognized schizophrenia]

E. Stefańska, A.Wendołowicz, M. Lech, K.Wilczyńska, B. Konarzewska, J. Zapolska, L. Ostrowska

ABSTRACT
Background. As studies show, changes in diet - so important in the therapy of psychiatric disorders and related to changes in appetite and nutritional preferences, including avoiding of the consumption of specific groups of products and dishes - are much more frequent among patients affected by schizophrenia.
Objective. The aim of the study was to assess the chosen nutritional habits, including the number and type of meals usually consumed during a day, snacking between meals and the energy value and content of the chosen nutrients in the diets of persons with recognized schizophrenia.
Material and methods. The study was carried out in a group of 85 patients with recognized schizophrenia, and 70 healthy volunteers ranging in age from 18-65 years without mental or nutritional disorders. For the purpose of the study, we used a questionnaire containing questions on nutritional habits. A 24-hour diet recall was used in the quantitative nutritional assessment with the use of the computer program Dieta 5.0.
Results. Female patients with recognized schizophrenia were having 3 meals a day significantly more frequently as compared to healthy women. They were also having an afternoon snack much more frequently as compared to the control group. The food rations of female patients were characterized by a significantly higher energy value and the content of most of the assessed nutrients as compared to the food rations of healthy women. The food rations of men with recognized schizophrenia were characterized by a much lower energy intake and the content of the majority of assessed nutrients as compared to the food rations of healthy men. In all compared groups, we observed an energetic structure of food rations with the breakdown by specific meals that was inconsistent with the applicable recommendations.
Conclusions. Despite of differences between the nutritional value of the meals of patients with recognized schizophrenia and those of healthy subjects, it seems advisable to involve patients with recognized schizophrenia in the education of forming appropriate nutritional habits.

STRESZCZENIE
Wprowadzenie. Jak wykazały badania u pacjentów chorujących na schizofrenię częściej występują zmiany sposobu żywienia, tak istotnego w terapii zaburzeń psychiatrycznych, związane ze zmianą łaknienia, preferencji żywieniowych, w tym unikanie spożywania określonych grup produktów i potraw.
Cel. Celem pracy była ocena wybranych nawyków żywieniowych, w tym liczby i rodzaju zwyczajowo spożywanych posiłków w ciągu dnia, pojadania między nimi oraz wartości energetycznej i zawartości wybranych składników odżywczych w jadłospisach osób z rozpoznaniem schizofrenii.
Materiał i metody. Badania przeprowadzono w grupie 85 pacjentów z rozpoznaniem schizofrenii oraz 70 zdrowych ochotników w wieku 18-65 lat bez zaburzeń psychicznych i zaburzeń odżywiania. W badaniach wykorzystano kwestionariusz ankiety zawierający pytania dotyczące nawyków żywieniowych. Ocenę ilościową dziennych racji pokarmowych dokonano przy użyciu 24-godz. wywiadu żywieniowego wykorzystując program komputerowy Dieta 5.0.
Wyniki. Pacjentki z rozpoznaniem schizofrenii istotnie częściej spożywały 3 posiłki w ciągu dnia, istotnie częściej też uwzględniały w swoich jadłospisach podwieczorki w porównaniu z kobietami zdrowymi. Racje pokarmowe kobiet chorych charakteryzowały się istotnie wyższą wartością energetyczną oraz zawartością większości ocenianych składników odżywczych w porównaniu z racjami kobiet zdrowych. Racje pokarmowe mężczyzn z rozpoznaniem schizofrenii cechowała istotnie niższa podaż energii oraz zawartość większości ocenianych składników odżywczych w porównaniu z racjami pokarmowymi mężczyzn zdrowych. We wszystkich porównywanych grupach odnotowano niezgodną z zaleceniami strukturę energetyczną racji pokarmowych z uwzględnieniem podziału na posiłki.
Wnioski. Pomimo wykazanych różnic w wartości odżywczej posiłków pacjentów z rozpoznaniem schizofrenii jak i zdrowych, zasadnym wydaje się, objęcie pacjentów z rozpoznaniem schizofrenii edukacją kształtującą właściwe nawyki żywieniowe.

Downloads: 682