PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2014, 65(3): 193-197

Sugar and inorganic anions content in mineral and spring water-based beverages.
[Sugar and inorganic anions content in mineral and spring water-based beverages.]

M. Bilek, N. Matłok, J. Kaniuczak, J. Gorzelany

ABSTRACT

Background. Carbonated and non-carbonated beverages manufactured based on mineral and spring waters have been present at the Polish market shortly, and their production and sales are regularly growing. The products have become commonly known as flavoured waters.
Objective. The aim of the work was to identify and assess the content of carbohydrates used for sweetening mineral and spring water-based beverages and to estimate a concentration of inorganic anions.
Material and methods. The study was undertaken for 15 mineral and spring water-based beverages subject to an analysis contents of fructose, glucose and sucrose with the high-performance liquid chromatography method with ELSD detection) and chlorides, nitrates and sulphates contents using the ion chromatography method.
Results. A chromatographic analysis has confirmed the total contents of sugar declared by the manufacturers. The carbohydrates identified included fructose, glucose and sucrose (added sugar). Chlorides and sulphates were found in the content of all the analysed beverages while nitrates were not determined in only one of the 15 examined beverages.
Conclusions. Mass consumption of mineral and spring water-based beverages should be considered as an important source of sugar and their excessive consumption may be disadvantageous for human health. A consumer should be informed by a manufacturer about a daily dose of sugar in a portion of a drink in per cents, and the easiest way to do it is to provide GDA marks on the label. Mineral and spring water-based beverages do not pose threats to consumer health in terms of their contents of inorganic ions: chlorides, nitrates and sulphates. Key words: carbonated beverages, carbohydrates, anions, food labeling, nutritional requirements, nutritional value
 
STRESZCZENIE

Wprowadzenie. Gazowane i niegazowane napoje, produkowane na bazie wód mineralnych i źródlanych, obecne są na polskim rynku od niedawna, a ich produkcja i sprzedaż systematycznie wzrasta. Produkty te zyskały sobie potoczną nazwę „wód smakowych”.
Cel badań. Celem niniejszych badań była identyfikacja i ocena zawartości węglowodanów, użytych do słodzenia napojów na bazie wód mineralnych i źródlanych oraz oszacowanie stężenia anionów nieorganicznych.
Materiał i metody. Materiał do badań stanowiło 5 rodzajów napojów na bazie wód mineralnych i źródlanych, w których zbadano zawartość fruktozy, glukozy i sacharozy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) z detekcją ELSD oraz zawartość chlorków, azotanów i siarczanów metodą chromatografii jonowej.
Wyniki. Analiza chromatograficzna badanych napojów potwierdziła sumaryczną zawartość węglowodanów deklarowaną przez producentów. Stwierdzono obecność fruktozy, glukozy i sacharozy (cukry dodane). We wszystkich 15 badanych napojach odnotowano zawartość chlorków i siarczanów, natomiast zawartości azotanów nie stwierdzono tylko w 1 napoju spośród 15 badanych.
Wnioski. Masowo konsumowane napoje na bazie wód mineralnych i źródlanych należy uznać za istotne źródło węglowodanów, a zbyt częste ich spożycie może być niekorzystne z punktu widzenia zdrowia człowieka. Konsument powinien być informowany przez producenta o procentowym stopniu realizacji zapotrzebowania na węglowodany w porcji napoju, poprzez umieszczenie na etykiecie oznaczeń GDA. Natomiast napoje na bazie wód mineralnych i źródlanych nie stwarzają zagrożenia zdrowia konsumentów pod względem zawartości anionów nieorganicznych: chlorków, azotanów i siarczanów.

Downloads: 1711