PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2019, 70(2): 155-160

Study and evaluation of physical activity of youth from the Visegrad countries in relation to the WHO recommendations
[Study and evaluation of physical activity of youth from the Visegrad countries in relation to the WHO recommendations]

Ewelina Niźnikowska, Józef Bergier, Barbara Bergier, Michał Bergier, Pongrӑc Ӑcs, Jӑn Junger

ABSTRACT
Background. In recent years, the subject literature has provided concrete recommendations concerning health with regard to specific parameters. Therefore, it is necessary to indicate appropriate physical activity standards for proper development at various stages of human ontogenesis.
Objective. The aim of the work was knowledge of the level of physical activity of high school youth in the Visegrad countries, including gender indications, to demonstrate whether the WHO recommendations are fulfilled.
Material and methods. The research was conducted in students from four Visegrad countries: the Czech Republic, Poland, Slovakia and Hungary. As the research method, the International Physical Activity Questionnaire − IPAQ in the extended version was used.
Results. Boys seem to do much better and have largely fulfilled the WHO recommendation for high-intensity efforts performed 3 times for 20 minutes, and medium and high efforts − 7 times for 60 minutes, which is particularly crucial for the effectiveness of the level of physical activity.
Conclusions. It is indispensable to continue monitoring the physical activity of young people using modern research techniques. It seems intentional to intensify promotion and educational activities, which should be aimed at motivating young people to undertake physical activity in accordance with world-wide recommendations.

STRESZCZENIE
Wprowadzenie. Literatura zagadnienia dostarcza na przestrzeni ostatnich lat konkretne rekomendacje z uwzględnieniem wskazanych parametrów. Potrzebne jest zatem wskazanie odpowiednich norm aktywności fizycznej dla prawidłowego rozwoju na różnych etapach ontogenezy człowieka.
Cel. Celem pracy było poznanie poziomu aktywności fizycznej młodzieży szkolnej z państw wyszehradzkich, z uwzględnieniem płci i wykazanie wypełnienia rekomendacji WHO.
Materiał i metody. Badania przeprowadzono wśród uczniów z czterech państw wyszehradzkich: Czechy, Polska, Słowacja, Węgry. Jako metodę badań wykorzystano Międzynarodowy Kwestionariusz Aktywności Fizycznej - IPAQ w wersji długiej.
Wyniki. Obraz aktywności fizycznej jawi się korzystniej u chłopców, którzy w dużym stopniu wypełnili rekomendację WHO dla wysiłków o intensywności wysokiej 3 razy po 20 min. oraz średniej i wysokiej 7 razy po 60 min., co ma szczególne znaczenie dla efektywności poziomu aktywności fizycznej.
Wnioski. Nieodzownym jest dalsze monitorowanie aktywności fizycznej młodzieży z wykorzystaniem nowoczesnych technik badawczych. Za celowe wydaje się zintensyfikowanie działań promujących i edukacyjnych, których zadaniem powinno być motywowanie młodzieży do podejmowania aktywności fizycznej zgodnie ze światowymi rekomendacjami.

Downloads: 533