PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2017, 68(1): 61-67

Studies on the quality nutrition in women with polycystic ovary syndrome (PCOS).
[Studies on the quality nutrition in women with polycystic ovary syndrome (PCOS).]

M. Szczuko, P. Sankowska, M. Zapałowska-Chwyć, P. Wysokiński

ABSTRACT
Background. Polycystic ovary syndrome (PCOS) manifests itself with various symptoms, therefore it interests representatives of many medical specializations: general practitioners, gynecologists, endocrinologists, dermatologists, cardiologists and those who deal with metabolic disorders, such as dieticians.
Objective. The aim of this study was perform the qualitative assessment of components of diets of women with PCOS as one of the major factor contributing to the disease.

Material and Methods. The study was performed on 54 women of childbearing age with PCOS diagnosed according to on the Rotterdam criteria. Qualitative assessment of the diets on the basis of 216 menus was performed based on the analysis of 3-day food diaries and food records taken from the last 24-hour dietary interview. Diets quality assessment was made using three types of point tests: Szewczyński’s Diets’ classification (SDC), Bielińska’s Test with Kulesza’s modification (BTK), Healthy Diet Indicator (HDI).
Results. Average waist-hip ratio (WHR) and body mass index (BMI) was above the standard 0.91± 0.08 and 29.16 ± 5.8 kg/m2. Qualitative analysis performed with point tests SDC, BT-K and HDI revealed that the majority of the diets were composed inappropriately, containing many mistakes. Statistically significant correlations (Pearson’s) were determined between HDI test and the body weight and BMI. When analyzing the type of the meals also the correlations (Spearman’s) between BMI and BMI category in BT-K test.
Conclusions. Mistakes in diets of women with PCOS are the cause of metabolic disorders related to improper function of ovaries. Native test BT-K seems to be a better method then test SDC and probably HDI of assessing diet in women with PCOS from Poland.
STRESZCZENIE
Wprowadzenie. Zespół policystycznych jajników (PCOS) manifestuje się wieloma objawami, dlatego cieszy się coraz większym zainteresowaniem lekarzy: ginekologów, endokrynologów, dermatologów, kardiologów oraz osób z zespołem metabolicznym związanych, takich jak dietetycy.
Cel. Celem pracy było przeprowadzanie oceny jakościowej diet kobiet z PCOS i zweryfikowanie tezy, że żywienie jest jednym z głównych czynników przyczyniających się do tej choroby.
Materiał i metody. Badaniami objęto 54 kobiety w wieku rozrodczym z PCOS zdiagnozowanych według kryteriów Rotterdamskich. Jakościową ocenę diety przeprowadzono w oparciu o 216 jadłospisów zebranych metodą wywiadu o spożyciu z ostatnich 24 godzin oraz dzienniczka żywieniowego z 3 dni. Ocenę jakości diety wykonano przy użyciu trzech rodzajów testów punktowych: Szewczyńskiego (SDC), Bielińskiej z modyfikacją Kuleszy (BT-K) oraz Indeksu Zdrowej Diety (HDI) wg WHO.
Wyniki: Średnie wartości wskaźnika talia-biodro (WHR) i wskaźnika masy ciała (BMI) kobiet było powyżej wartości referencyjnych i wynosiło odpowiednio 0.91±0.08 oraz 29.16± 5.8 kg/m2. Analiza jakościowa przeprowadzona testami punktowymi wykazała, że większość diet została skomponowane w niewłaściwy sposób i zawierała liczne błędy. Stwierdzono statystycznie istotną korelację Pearsona między testem HDI i masą ciała oraz BMI. Z analizy rodzaju posiłków (korelacja Spearmana) wykazano istotną zależność pomiędzy BMI ogółem a strukturą BMI w teście BT-K.
Wnioski. Błędy żywieniowe popełniane prze kobiety z PCOS, są przyczyną zaburzeń metabolicznych związanych z nieprawidłowym funkcjonowaniem jajników. Rodzimy test punktowy oceny jakości żywienia BT-K, wydaje się być lepszym narzędziem niż test SDC i prawdopodobnie HDI w ocenie jakości diety kobiet z PCOS z Polski.  

Downloads: 3347