PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2013, 64(1): 37-42

Studies on battery repair and recycling workers occupationally exposed to lead in Karachi
[Studies on battery repair and recycling workers occupationally exposed to lead in Karachi]

M. J. Haider, N. Qureshi

ABSTRACT
Background.
Objective. The present study was carried out to investigate the effects of occupational lead exposure on the hematological and biochemical parameters in occupationally exposed and non exposed inhabitants of Karachi.
Material and Method. In 100 lead exposed subjects recruited from automobile workshops, lead battery repair and recycling units located in Karachi and in 100 control subjects the general health status, hematological parameters and exposure markers for lead were measured.
Results. Results indicated that the mean values of blood lead level and delta-aminolevulinic acid were significantly higher (P<0.05) while the activity of delta-aminolevulinic acid dehydratase were significantly decreased (P<0.05) among battery repair and recycling workers as compared to controls. The abnormalities in the blood lead level, delta-aminolevulinic acid and delta-aminolevulinic acid dehydratase were more frequent in lead exposed battery repair workers when compared with control subjects. The blood lead levels and delta-aminolevulinic acid were positively correlated while delta-aminolevulinic acid dehydratase was found to be negatively correlated with age, years of exposure and years of employment. Blood lead level was positively correlated with hemoglobin and RBC count while delta-aminolevulinic acid dehydratase was negatively correlated with hemoglobin concentration. The work related symptoms, droopiness, nasal symptoms and muscular pain were more frequent among battery repair workers as compared to control group. The findings of present study confirmed that occupational exposure to lead is associated with deviation in important hematological parameters and biological markers of exposure to lead among lead exposed workers, and also confirms the impact of lead exposure in the development of adverse effects among lead exposed workers.
Conclusions. The study provides the data for risk assessment in lead battery repair workers of Karachi and suggests the need for preventive measures for battery repair workers and improvements to reduce occupational lead exposures to protect them from lead toxicity. It is suggested that hematological and physical examinations of lead exposed workers should be carried out periodically to prevent future health hazards.

STRESZCZENIE

Wprowadzenie.
Cel. Badania przeprowadzono w celu określenia wpływu zawodowego narażenia na ołów na hematologiczne i biochemiczne parametry u zawodowo narażonych w porównaniu do nienarażonych mieszkańców Karaczi.
Materiał i metoda. U 100 osób narażanych na ołów spośród pracowników zatrudnionych w zakładach naprawy i przetwarzania akumulatorów w Karaczi i u 100 osób kontrolnych badano ogólny stan zdrowia, parametry hematologiczne i markery narażenia na ołów.
Wyniki. Wyniki wskazują, że średnie poziomy ołowiu i kwasu delta-aminolewulinowego we krwi były znacząco wyższe (P<0.05), podczas gdy aktywność dehydratazy kwasu delta-aminolewulinowego była znacząco niższa (P<0.05) u zatrudnionych przy naprawie i przetwarzaniu akumulatorów w porównaniu do osób z grupy kontrolnej. Poziomy ołowiu we krwi i kwasu delta-aminolewulinowego były skorelowane pozytywnie podczas gdy w przypadku aktywności dehydratazy kwasu delta-aminolewulinowego stwierdzono negatywną korelację do wieku i mierzonego w latach czasu narażenia. Stężenie ołowiu we krwi było pozytywnie skorelowane z hemoglobiną i liczbą erytrocytów a aktywność dehydratazy kwasu delta-aminolewulinowego była negatywnie skorelowana ze stężeniem hemoglobiny. Objawy związane z wykonywaną pracą, takie jak osłabienie, objawy ze strony nosa i bóle mięśniowe częściej występowały u osób narażonych niż z grupy kontrolnej. Wyniki przeprowadzonych badań potwierdziły, że zawodowe narażenie na ołów wiąże się ze zmianami istotnych parametrów hematologicznych i występowaniem markerów narażenia na ołów u narażonych pracowników, a także występowaniem szkodliwych skutków zdrowotnych.
Wnioski. Wyniki badań dostarczają danych do oceny ryzyka u pracowników naprawy i recyklingu akumulatorów i sugerują potrzebę zastosowania środków zaradczych w celu obniżenia zawodowego narażenia na ołów u tej grupy pracowników i ochrony przed toksycznym oddziaływaniem ołowiu. Sugeruje się, że badania parametrów hematologicznych i medycznych u pracowników narażonych na ołów powinny być wykonywane okresowo w celu zapobieżenia przyszłym zagrożeniom zdrowia.

Downloads: 1828