PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2011, 62(1): 53-57

Stopień odżywienia a aktywność fizyczna mieszkańców Pomorza
[Nutritional status and physical activity among citizens of Pomorze]

J. Czaja, A. Lebiedzińska, K. Panasiuk, A. Dawidowska, P. Szefer

STRESZCZENIE
Aktywność fizyczna stanowi kluczowy element prozdrowotnego stylu życia. Wskazuje się na rolę aktywności fizycznej w prewencji szeregu chorób niezakaźnych, w tym otyłości i cukrzycy, chorób układu sercowo-naczyniowego, chorób układu ruchu oraz chorób nowotworowych. Rekomenduje się minimum 150 minut tygodniowo (5 dni po 30 minut) poświęcać na umiarkowaną aktywność fizyczną lub 90 minut (3 dni po 30 minut) na aktywność fizyczną o wysokiej intensywności. Celem badania była analiza poziomu aktywności fizycznej mieszkańców Pomorza i wykazanie wpływu wysiłku fizycznego na stopień odżywienia młodych Pomorzan. Badanie przeprowadzono na 115 młodych mieszkańcach Pomorza (57 kobietach i 58 mężczyznach) w wieku 18 – 35 lat z wykorzystaniem kwestionariusza wywiadu. Wykazano, iż 36,5% Pomorzan (40,4% kobiet „K” oraz 28% mężczyzn „M”) nie uprawiało żadnego sportu, a 36,5% (36,8% K i 32% M) była aktywna 1 do 2 razy w tygodniu, a średni czas jednorazowego wysiłku 73,9% respondentów (77,2% K i 64,0% M) wynosił minimum 30 minut. Wykazano również, iż młodzi Pomorzanie o prawidłowym BMI byli 2-krotnie bardziej aktywni niż Pomorzanie o zbyt niskim lub zbyt wysokim poziomie BMI.

ABSTRACT
 Physical activity constitute a key factor of healthy lifestyle. Physical activity decreases the risk of many chronic diseases - notably obesity, diabetes, coronary heart disease and cancer. It is recommended to be physically active at least 90min (3 days per 30min) of vigorous activity or 150min (5 days per 30min) of moderate activity per week. The aim of the study was evaluation of physical activity level and indication of physical activity influence on BMI value. The obtained results indicate that 36.5% (40.4% of female “F” and 28% of male “M”) did not perform any physical activity by way of sport. Moreover 36.5% (36.8% F and 32% M) performed sport activities 1-2 times per week and the average time of single activity of 73.9% (77.2% F and 64.0% M) was at least 30min. It was also revealed that young citizens of Pomorze with correct BMI values were twice more active than young citizens of Pomorze with decreased or increased BMI values.

Downloads: 1426