PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2004, 55(1): 39-49

Spożycie fosforu w Polsce w latach 1994-2000
[Phosphorus intake in Poland in 1994-2000]

A. Gronowska-Senger, P. Kotańska

STRESZCZENIE
Celem pracy była ocena poziomu i struktury spożycia fosforu w Polsce w latach 1994-2000 w ośmiu typach gospodarstw domowych, z uwzględnieniem liczby osób w rodzinie. Badania przeprowadzono korzystając z danych budżetów gospodarstw domowych dotyczących spożycia artykułów żywnościowych, tabel składu i wartości odżywczych produktów spożywczych. Obliczone spożycie fosforu na osobę/dzień odniesiono do zakresu zalecanego spożycia na poziomie bezpiecznym. Wykazano, że spożycie fosforu w badanym okresie było wysokie przekraczając dolny zakres zaleceń od 65 do 114% oraz 34-96% dla zakresu górnego w ocenianych gospodarstwach. Wielkość spożycia uzależniona była od liczby osób w rodzinie, malejąc wraz z jej wzrostem niezależnie od typu gospodarstwa. Głównymi źródłami tego składnika były: pieczywo, mięso i przetwory, mleko i napoje oraz warzywa i grzyby. Najwyższy udział pieczywa w dostarczaniu fosforu odnotowano w gospodarstwach utrzymujących się z niezarobkowych źródeł, najniższy w gospodarstwach pracowników na stanowiskach nierobotniczych.

 

ABSTRACT
The aim of the study was the evaluation of the phosphorus intake in 8 types of households with different family number of persons in Poland during 1994-2000. The research was conducted on the basis on households budget food consumption data and tables of food composition and nutritional value. Phosphorus intake per capita per day was compared to RDA at the safe level. The intake of phosphorus was high in all investigated households and ranged between 65-144% above lower RDA limit and 34-96% for upper one. When the family number of persons increased, the intake has been decreased. The main food sources of phosphorus were: bread, meat and meat products, milk and milk drinks and vegetables and mushrooms. The bread has a highest share in phosphorus supply in households maintained from non-earned sources and the lowest for the non-manual labour position one.

Downloads: 1044