PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2007, 58(1): 307-313

Sposób żywienia jako jeden z czynników środowiskowych nadwagi i otyłości
[Dietary habits as an environmental factor of overweight and obesity]

L. Ostrowska, J. Karczewski, J. Szwarc

STRESZCZENIE
Celem pracy była ocena wybranych czynników środowiskowych mogących mieć wpływ na zwiększenie masy ciała. Badaniem ankietowym objęto 68 kobiet i 42 mężczyzn. Na podstawie wskaźnika BMI wyodrębniono osoby z należną masą ciała, z nadwagą i otyłych. Ocenę wieloczynnikową przeprowadzono z zastosowaniem regresji logistycznej. Stwierdzono, że najbardziej powiązana z obecną masą ciała była waga w 18 roku życia. Poza tym najsilniejszymi czynnikami były: okres Ŝżycia w jakim zauważono początki nadwagi, spożywanie alkoholu, wcześniejsze palenie tytoniu. Analizowane czynniki żywieniowe takie jak: dojadanie miedzy posiłkami, rodzaj dojadanych produktów, jedzenie nocne oraz nie zwracanie uwagi na kaloryczność posiłków mogły istotnie wpływać na wystąpienie nadwagi i otyłości.

 

ABSTRACT
The study objective was to assess chosen environmental factors contributing to body weight increase, with special regard to dietary habits. The questionnaire survey involved 68 women and 42 men. Based on BMI, the subjects were divided into those with normal body weight, with overweight and obesity. Multivariate logistic regression analysis was performed. Weight at the age of 18 was found to be most correlated with the current body weight. Other major factors included the time of life when overweight began, alcohol consumption and earlier smoking. The dietary factors analysed: such as having something additional to eat, type of eaten snacks, night eating, no control of the caloricity value of meals in the current study may have a significant effect on the occurrence of overweight and obesity.

Downloads: 1627