PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2008, 59(2): 237-245

Sposób żywienia a wybrane antropometryczne wskaźniki stanu odżywienia mężczyzn w wieku 20-60 lat z populacji krakowskiej
[Dietary patterns and selected anthropometric parameters of nutritional status of men between 20 and 60 years old from Krakow population]

M. Gacek, M. Chrzanowska

STRESZCZENIE
Celem badań była analiza zależności pomiędzy sposobem żywienia a antropometrycznymi wskaźnikami stanu odżywienia aktywnych zawodowo mężczyzn z populacji wielkomiejskiej. Badaniami objęto grupę 1451 mężczyzn w wieku 20-60 lat, zatrudnionych w Hucie T. Sendzimira (HTS) w Krakowie. Analizie porównawczej poddano średnie wartości wskaźników antropometrycznych mężczyzn w 10-letnich przedziałach wieku, w dwóch kategoriach osób - o najmniej (I grupa) i najbardziej racjonalnych wyborach żywieniowych (II grupa). Badania wykazały istnienie zależności pomiędzy jakościową oceną sposobu żywienia a niektórymi antropometrycznymi wskaźnikami stanu odżywienia mężczyzn. W wyróżnionych kategoriach sposobu żywienia (najmniej i najbardziej racjonalny) mężczyzn nie stwierdzono różnicowania się wartości przeciętnych grubości fałdów skórno-tłuszczowych, obwodów ramienia i pasa, wskaźnika dystrybucji tkanki tłuszczowej (WHR) oraz wartości średnich beztłuszczowej masy ciała. Nieoczekiwanie stwierdzono natomiast znamiennie wyższe wartości średnie wskaźnika BMI u mężczyzn w wieku 20-30 lat (23,91 vs. 25,45 kg/m2, pdeklarujących bardziej racjonalne zachowania żywieniowe. Podobne prawidłowości ustalono dla procentowej zawartości tkanki tłuszczowej (%BF); wyższej punktowej ocenie sposobu żywienia towarzyszy wyższa przeciętna wartość %BF u mężczyzn 20-30-tetnich (15,17 vs. 18,24%, p<0,01) i 50-60-letnich (22,76 vs. 25,01, p<0,05).

 

ABSTRACT
The purpose of research was to analyze relations between dietary patterns and anthropometric parameters of nutritional status among working men, living in big city population. Tests involved a group of 1451 men between 20 and 60 years old, employed in Steelworks of T. Sendzimir (HTS) in Krakow, Poland. Comparison was done for average values of anthropometric indexes of men in sections of 10 years of age and two categories of persons - of the least (I section) and of the most reasonable nutrition choices (II section). Research pointed out the relation between the quality measurement of nutrition method and some of anthropometric indexes of nutritional status. In selected sections of the least and of the most reasonable nutrition choices there were no differences between average values of 4 skinfolds, waist and arm perimeter, Waist to Hip Ratio distribution index (WHR) and average values of Fat Free Mass (FFM). Unawares characteristically higher average values of BMI were found at men of 20-30 years old (23.91 vs. 25.45 kg/m2, p<0.05) and 50-60 years old (26.42 vs. 28.00 kg/m2, p=0.01) declaring more rational nutrition behaviors. Similar regularity was ascertained for percentage of body fat tissue (%BF); higher nutrition habit mark is accompanied with higher average value of %BF at 20-30 years old (15.17 vs. 18.24%, p<0.01) and 50-60 years old (22.76 vs. 25.01, p<0.05).

Downloads: 786