PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2010, 61(3): 295-306

Sposób żywienia a stan odżywienia studentów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie na tle młodzieży z innych ośrodków akademickich w Polsce
[Nutrition mode and nurishment status of WUT students in Szczecin as compared to different academical centers in Poland]

M. Szczuko, T. Seidler

STRESZCZENIE
Oceniano sposób żywienia kobiet i mężczyzn studiujących na wybranym kierunku Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego (ZUT) w Szczecinie. Badaniami objęto 198 osób. Wykazano liczne błędy w żywieniu kobiet i mężczyzn. Stwierdzono niewystarczającą podaż mleka i jego produktów, warzyw i owoców oraz produktów zbożowych u obu płci. W żywieniu mężczyzn zdiagnozowano nadmiar tłuszczu, mięsa a szczególnie wędlin oraz serów podpuszczkowych i jaj. Populacja kobiet spożywała w nadmiarze cukier i słodycze. Odsetek energii pochodzącej z tłuszczu był zbyt wysoki i wynosił w grupie kobiet 35,7% a w grupie mężczyzn 37,1%. Ocenę spożycia składników pokarmowych przeprowadzono zgodnie z uaktualnionymi w 2008 roku normami. W obu grupach obserwowano niedobory w diecie: wapnia, potasu, witaminy D, folianów, witaminy C, magnezu a dodatkowo w populacji kobiet witamin z grupy B oraz składników mineralnych. Stan odżywienia oceniono metodami antropometrycznymi w oparciu o masę i wysokość ciała (BMI) oraz obwód talii i bioder (WHR). Zauważono, że wartość BMI nie odzwierciedla tak dobrze narastającego problemu otyłości wśród młodzieży jak wskaźnik otyłości wisceralnej (WHR) mierzony w całej populacji. Na podstawie wartości WHR stwierdzono, że blisko 35% młodzieży akademickiej ze Szczecina predysponuje do wystąpienia otyłości, cukrzycy II stopnia, miażdżycy i choroby niedokrwiennej serca.

ABSTRACT
 The mode of nutrition of women and men studying at the WUT (Westpomeranian Technological University) in Szczecin was evaluated. The study was condacted on the group of 198 students. Numerous faults in students nurishment were shown. The unsatisfactory supply of milk and milk products, vegetables, fruit and cereal products in both sexs was confirmed. The consumption of fat, meat, particularly ham, cheeses and eggs was too high in men’s diets. Women consumed sugar and sweets in excess. The percentage of energy from fat was too high in women group (35.7%) and in men (37.1%). The evaluation of nutrients consumption was performed according to norms updated in 2008. In both groups deficiency in diet was observed for calcium, potassium, vitamin D, folic acid, vitamin C, magnesium, and additionally in women population vitamins from the group B and minerals. The nourishment status was estimated using anthropometric methods in the support of mass and BMI and the circuit of waist and hips (WHR). It was noticed that the BMI value did not reflect the growing problem of obesity among the youth as well as the coefficient abdominal obesity (WHR) measured in the whole population. On the basis of the WHR value it was confirmed that 35% of academical youth from Szczecin has the predisposition to obesity, diabetes II degree, arteriosclerosis and diseases of heart.

Downloads: 1220