PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2003, 54(3): 263-267

Skład kwasów tłuszczowych wybranych olejów jadalnych
[Fatty acids content in selected edible oils]

M. Daniewski, B. Jacórzyński, A. Filipek, J. Balas, M. Pawlicka, E. Mielniczuk

STRESZCZENIE
Przebadano skład kwasów tłuszczowych czterech gatunków olejów jadalnych: rzepakowego, sojowego, słonecznikowego i kukurydzianego, zakupionych na rynku warszawskim w latach 1996-2002. Potwierdzono, że badane oleje zawierały stosunkowo mało nasyconych kwasów tłuszczowych (7,0-13,4%) i śladowe ilości izomerów trans. Odznaczały się one jednocześnie wysoką zawartością kwasów nienasyconych, zarówno mono- jak i polienowych. Najwyższą zawartość kwasów monoenowych wykazywał olej rzepakowy (65%), a polienowych - słonecznikowy (68%). Kwasy polienowe reprezentowane były głównie przez kwas linolowy (C18:2). Wyniki badań wskazują, że dostępne w handlu oleje, mimo, że pochodziły od różnych producentów miały dobrą jakość zdrowotną.

 

ABSTRACT
The four edible oils purchased on Warsaw marked in the years 1996 - 2002 were investigated. We confirmed that investigated oils contained relatively small amount of saturated fatty acids (7,0-13,4%) and only traces of trans isomers. In the same time they were characterized with high content unsaturated fatty acids, both mono- and polyunsaturated. The highest content of monounsaturated acids (65%) characterized rapeseed oil, whereas polyunsaturated ones - sunflower oil (68%). Polyunsaturated acids were represented mainly by linoleic acid (C18:2). The results of investigation show that oils available on the market despite of their different manufacturers has got the good health value.

Downloads: 11496