PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2017, 68(1): 83-90

Selected eating behaviours of girls and boys attending sport-oriented classes.
[Selected eating behaviours of girls and boys attending sport-oriented classes.]

N. Szeja, E. Szczepańska, K. Janion, A. Szymkiewicz, B. Lenard, I. Dudzik, A. Kołdon

ABSTRACT
Background. Eating behaviours play a key role in lives of young people who stay physically active. They influence both their correct development and performance.
Objective. Evaluation of selected eating behaviours of girls and boys attending sport-oriented classes and identification of differences between eating behaviours of studied groups.
Materials and Methods. 460 students attending sport-oriented classes in Poland participated in the study. A questionnaire prepared by the author of the study was the research tool. The data was gathered in Microsoft Office Excel 2010 worksheet. Statistical analysis was made with the use of StatSoft, Inc. Statistica version 10.0.
Results. The questioned students most often had 4-5 meals a day- such an answer was given by 59.09% of the boys and 41.38% of the girls. 55.59% and 41.95% of them respectively had breakfast within 30 minutes from waking up and 41,96% of the girls and 39.51% of the boys had supper 2-3 hours before going to sleep. Whole meal bread and/or groats were most frequently consumed a few times a day as it was declared by 50.35% of the boys and 45.98% of the girls. The highest percentage of the respondents consumed vegetables at least once a day (31.61% of the girls and 31.47% of the boys). 44.83% of the girls and 40.9% of the boys declared eating fruit a few times a day.
Conclusions. Studied eating behaviours of girls and boys in sport-oriented classes are largely wrong and require correction. The analysis of the gathered data indicated statistically significant differences between boys’ and girls’ eating behaviours, however, the boys’ habits were better.
STRESZCZENIE
Wprowadzenie. Zachowania żywieniowe mają kluczowe znaczenie dla młodych osób aktywnych fizycznie, rzutując zarówno na prawidłowy rozwój, jak i wyniki przez nie osiągane.
Cel. Ocena wybranych zachowań żywieniowych dziewcząt i chłopców uczęszczających do klas o profilu sportowym oraz identyfikacja różnic pomiędzy zachowaniami żywieniowymi badanych grup.
Materiał i metodyka. Badanie przeprowadzono wśród 460 uczniów uczęszczających do klas o profilu sportowym. Narzędzie badawcze stanowił autorski kwestionariusz ankiety. Uzyskane dane zebrano w programie Microsoft Office Excel 2010, a analizę statystyczną przeprowadzono z wykorzystaniem programu StatSoft, Inc. Statistica version 10.0.
Wyniki. Badani uczniowie najczęściej spożywali 4-5 posiłków dziennie, takiej odpowiedzi udzieliło 59,09% chłopców oraz 41,38% dziewcząt. Odpowiednio 55,59% oraz 41,95% badanych spożywało śniadanie najczęściej do 30 minut po przebudzeniu, natomiast 41,96% dziewcząt i 39,51% chłopców spożywało kolację na 2-3 godzin przed snem. Pełnoziarniste pieczywo i/lub kasze uczniowie spożywali najczęściej kilka razy dziennie, odpowiedź taką wskazało 50,35% chłopców oraz 45,98% dziewcząt. Codzienne spożycie mięsa i/lub wędlin zadeklarowało 37,06% chłopców i 33,33% dziewcząt. Najliczniejszy odsetek stanowili uczniowie, którzy spożywali warzywa co najmniej raz dziennie (31,61% dziewcząt i 31,47% chłopców). Spożycie owoców kilka razy dziennie deklarowało 44,83% dziewcząt oraz 40,9% chłopców.
Wnioski. Badane zachowania żywieniowe dziewcząt i chłopców uczęszczających do klas sportowych są w dużej mierze nieprawidłowe i wymagają korekty. Stwierdzono występowanie istotnych statystycznie różnic w żywieniu dziewcząt i chłopców, przy czym korzystniejsze zachowania odnotowano wśród chłopców.  

Downloads: 863