PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2019, 70(2): 137-145

Selected determinants of eating behaviours among preschool children from the Kraków environment
[Selected determinants of eating behaviours among preschool children from the Kraków environment]

Maria Gacek

ABSTRACT
Background. One of the factors determining the nutritional behaviour of children and adolescents is family socio-economic status.
Objective. The aim of the study was to assess the nutritional behaviour of preschool children from the Kraków environment depending on the sex of the child and the mother’s level of education.
Material and methods. The study was carried out among a group of mothers of 480 (240 girls and 240 boys) 4-6-yearolds, using the author’s questionnaire on dietary behaviours. Children of mothers with higher education accounted for 63.5%, and those with primary, vocational and secondary education constituted 36.5% of the group. Statistical analysis was carried out using the PQStat package 1.6.6.246 version, applying Pearson’s Chi-squared test (p<0.05).
Results. The girls consumed a significantly greater amount of: vegetables (p<0.01), fruit (p<0.05), wholemeal bread (p<0.001) as well as milk and dairy products (p<0.001), and boys: meat and cold-cuts from poultry (p<0.001) and sweets (p<0.05). Children of mothers with higher education more frequently consumed: vegetables (p<0.001), fruit (p<0.001), wholemeal bread (p<0.001), fish (p<0.01) and eggs (p=0.01), and children of mothers with secondary and vocational education: milk and dairy products (p<0.05), meat and cold-cuts from poultry (p<0.001) and sweets (p=0.001), salted snacks (p<0.001) and sweetened fizzy beverages (p<0.05).
Conclusions. Diversity in some dietary choices of preschool children from the Kraków environment has been demonstrated, depending on the sex of children and the mother’s level of education. Furthermore, it is indicated that girls and the children of mother’s with higher education are characterised by a more favourable diet.

STRESZCZENIE
Wprowadzenie: Jednym z czynników warunkujących zachowania żywieniowe dzieci i młodzieży jest status społeczno-ekonomiczny rodziny.
Cel. Celem badań była ocena zachowań żywieniowych dzieci przedszkolnych ze środowiska krakowskiego w zależności od płci dziecka oraz poziomu wykształcenia matki.
Materiał i metody. Badania przeprowadzono w grupie matek 480 dzieci (240 dziewcząt i 240 chłopców) w wieku 4-6 lat z zastosowaniem autorskiego kwestionariusza zachowań żywieniowych. Dzieci matek z wykształceniem wyższym stanowiły 63.5%, a z zasadniczym zawodowym i średnim 36.5% grupy. Analizę statystyczną przeprowadzono w pakiecie PQStat wersja 1.6.6.246. z zastosowaniem testu Chi-kwadrat (p<0,05).
Wyniki. Dziewczęta istotnie częściej spożywały: warzywa (p<0.01), owoce (p<0.05), pieczywo razowe (p<0.001) oraz mleko i jego przetwory (p<0.001), a chłopcy: mięso i wędliny drobiowe (p<0.001) oraz słodycze (p<0.05). Dzieci matek z wykształceniem wyższym z większą częstością spożywały: warzywa (p<0.001), owoce (p<0.001), pieczywo razowe (p<0.001), ryby (p<0.01) i jaja (p=0.01), a dzieci matek z wykształceniem nie-wyższym (średnim i zawodowym): mleko i jego przetwory (p<0.05), mięso i wędliny drobiowe (p<0.001) oraz słodycze (p=0.001), słone przekąski (p<0.001) i słodkie napoje gazowane (p<0.05).
Wnioski. Wykazano zróżnicowanie niektórych wyborów żywieniowych dzieci przedszkolnych ze środowiska krakowskiego w zależności od płci dzieci oraz poziomu wykształcenia ich matek, ze wskazaniem na korzystniejszy sposób żywienia dziewcząt niż chłopców oraz dzieci matek z wykształceniem wyższym niż średnim i zasadniczym zawodowym.

Downloads: 474