PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2008, 59(3): 351-359

Samoakceptacja, motywacja i oczekiwania związane z redukcją masy ciała u otyłych kobiet
[Self-acceptance motivation and expectations for loosing weight in obese women]

K. Chałabis, E. Lange

STRESZCZENIE
Celem pracy była ocena czynników motywujących do podjęcia próby redukcji masy ciała, oczekiwań związanych z redukcją masy ciała oraz stopnia samoakceptacji u otyłych kobiet. Badaniem objęto 189 kobiet z otyłością prostą, w wieku od 22 do 65 lat (44,3±10,4 lat), o BMI od 25 do 46kg/m2 (32,4±4,5kg/m2), pacjentek Poradni Dietetycznej SGGW. Kobiety podzielono na grupy w zaleŜności od stopnia nadwagi oraz wieku. Oczekiwania związane z redukcją masy ciała oraz stopień samoakceptacji u otyłych kobiet oceniano na podstawie specjalnie do tego celu skonstruowanego kwestionariusza ankiety. Wiek kobiet z nadwagą i otyłością wpływał na samoakceptację ich masy ciała, kobiety w wieku 30-50 lat w większym stopniu akceptowały swoją aktualną masę ciał. Stopień nadwagi wpływał na poczucie pewności siebie u otyłych kobiet i na ich oczekiwania związane z poprawą akceptacji po redukcji masy ciała, kobiety ze znaczną otyłością w mniejszym stopniu wiązały otyłość ze zmniejszeniem pewności siebie i oczekiwały, że zmniejszenie masy ciała poprawi akceptację ich osoby przez najbliższych. Najważniejszymi czynnikami motywującymi do podjęcia próby odchudzania dla kobiet powyŜej 50 roku życia była świadomość ryzyka chorób wynikających z otyłości i chęć spotkania osób z podobnymi problemami, natomiast kobiety przed 40 roku życia w większym stopniu motywowali najbliżsi.

 

ABSTRACT
The objective of the study was to determine acceptance, motivation and expectations for loosing weight in obese women. The study included 189 under weight and obese women at the age of 22-65 years (44.3±10.4 years), with BMI from 25 to 46 kg/m2 (32.4±4.5 kg/m2), patients from Warsaw University of Life Science Dietary Counseling. Women divided by the degree of under weight and age. The acceptance, motivation and expectations for loosing weight was evaluated on the strength of ours questionnaire, witch was create especially for this aim. Age of obese women influenced on their self acceptance, women at the age of 30-50 years better approve their body weight than others. Degree of under weight influenced on selfconfidence and their expectation of acceptance after loosing weight. The most important factors to loosing weight for women after 50 years old was health and the meetings with person who had the problem, but for women before 40 years old was more motivated by relatives.

Downloads: 1149