PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2008, 59(2): 147-153

Rtęć w trzech gatunkach grzyba maślak z niektórych miejsc w Polsce
[Mercury in three species of Suillus mushroom from some sites in Poland]

D. Mielewska, A. Stefańska, J. Wenta, M. Mazur, L. Bielawski, D. Danisiewicz, A. DryŜałowska, J. Falandysz

STRESZCZENIE
Oznaczono zawartość rtęci ogółem w owocnikach maślaka pstrego (Suillus variegatus), sitarza (S. bovinus) i zwyczajnego (S. luteus) oraz w wierzchniej warstwie podłoża glebowego z kilku przestrzennie odległych od siebie miejsc w Polsce. Wszystkie trzy gatunki maślaków cechowała mała zawartość rtęci w owocnikach. Wartości średniej arytmetycznej stężenia rtęci w kapeluszach i trzonach maślaków w zależności od miejsca ich pochodzenia mieściła się w granicach, odpowiednio, od 0,17±0,07 do 0,22±0,12 i od 0,047±0,015 do 0,071±0,035 μg/g masy suchej dla maślaka pstrego; od 0,28±0,11 do 0,79±0,40 i od 0,17±0,07 do 0,51±0,22 μg/g ms dla maślaka sitarza oraz od 0,095±0,082 do 0,17±0,05 i od 0,045±0,026 do 0,070±0,026 μg/g ms dla maślaka zwyczajnego. Wszystkie trzy gatunki maślaka bionagromadzały rtęć (BCF > 1). Maślak sitarz względnie wydajniej nagromadzał rtęć niŜ pozostałe dwa gatunki, a wartość współczynnika BCF rtęci ogółem wyniosła od 18±10 do 45±20 w kapeluszach i od 9,4±7,5 do 29±11 w trzonach tego grzyba. Poziom zanieczyszczenia rtęcią wierzchniej warstwy gleby był niewielki, średnio od 0,017±0,003 do 0,029±0,020 μg/g ms.

 

ABSTRACT
Total mercury content have been determined in fruiting bodies of Variegated Bolete (Suillus variegates), European Cow Bolete (S. bovinus) and Slippery Jack (S. luteus) and in underlying to mushroom’s surface layer of soil substrate collected from several spatially distant one from another sites in Poland. All three Suillus mushroom species independent of the site characterized were by small mercury content. The arithmetic mean values of mercury concentration in caps and stipes, respectively, were: 0.17±0.07-0.22±0.12 and 0.047±0.015-0.071±0.035 μg/g dry weight for Variegated Bolete; 0.28±0.11- 0.79±0.40 and 0.17±0.07- 0.51±0.22 μg/g dw for European Cow Bolete, and 0.095±0.082-0.17±0,05 and 0.045±0.026- 0.070±0.026 μg/g dw for Slippery Jack. All three species of Suillus mushrooms bioconcentrated mercury (BCF > 1). European Cow Bolete bioconcentrated mercury relatively more efficiently when compared to two other species, and means of BCF value of this element in its caps ranged from 18±10 to 45±20, and in stipes from 9.4±7.5 to 29±11. A level of surface soil pollution with mercury was low and averaged from 0.017±0.003 do 0.029±0.020 μg/g dw.

Downloads: 1080