PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2010, 61(4): 349-359

Rola i zadania Krajowego Laboratorium Referencyjnego w zakresie pozostałości pestycydów w żywności
[The role and tasks of the National Reference Laboratory in the scope of pesticide residues in food]

K. Góralczyk, P. Struciński, A. Hernik, K. Czaja, W. Korcz, T. Snopczyński, A. Kucharska, J.K. Ludwicki

STRESZCZENIE
Państwa Członkowskie Wspólnoty Europejskiej zobowiązane są do stworzenia systemów i programów kontrolnych gwarantujących bezpieczeństwo żywności znajdującej się w obrocie. W tym celu laboratoria urzędowej kontroli żywności działające w strukturach Państwowej Inspekcji Sanitarnej prowadzą badania żywności pod kątem obecności różnych zanieczyszczeń, w tym pozostałości pestycydów. Laboratoria te otrzymują wsparcie merytoryczne ze strony Krajowych Laboratoriów Referencyjnych (NRL), które ściśle współpracują ze Wspólnotowymi Laboratoriami Referencyjnym (CRL).

ABSTRACT
 The Member States are obliged to establish the specific programmes and the control systems ensuring that food products placed on the market are safe for the consumer. In Poland, the official food control laboratories of the State Sanitary Inspection carry out the analysis of food contaminants, including pesticide residues. Those laboratories closely cooperate with the National Reference Laboratories (NRLs). They are also receiving necessary technical assistance from NRLs.

Downloads: 1293