PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2010, 61(4): 401-403

Rola edukacji zdrowotnej w promowaniu koncepcji „health-related fitness”
[The role of health education in promotion of health-related fitness concept]

J. Brudecki

STRESZCZENIE
Jednym z istotniejszych celów edukacji zdrowotnej jest ukształtowanie nawyków dbałości o pozytywne zdrowie fizyczne, które warunkuje niskie ryzyko wystąpienia problemów zdrowotnych, szczególnie w późniejszym wieku. Dlatego ważnym wskaźnikiem prawidłowej postawy prozdrowotnej jest utrzymywanie właściwej proporcji pomiędzy masą ciała i wysokością, jak i utrzymywanie wskaźników dystrybucji tłuszczu (BMI, WHR) na odpowiednim poziomie. Celem pracy jest próba syntetycznego spojrzenia na sprawność ukierunkowaną na zdrowie – jej rozwój, poziom i utrzymanie przez całe życie w kontekście celów edukacji zdrowotnej. Wyniki badań dzieci i młodzieży oraz populacji dorosłych mężczyzn z Krakowa wskazują, że procent dzieci o podwyższonych wartościach wskaźników (BMI, WHR) pomiędzy 8 a 19 lat ulega systematycznemu obniżeniu w odniesieniu do norm międzynarodowych. Jednocześnie w populacji dorosłych mężczyzn drastycznie wzrasta do niemal 50% w grupie mężczyzn po 50 r.ż.. Oznacza to, że działania edukacyjne związane z promowaniem zdrowego stylu życia i utrzymywania odpowiedniej aktywności fizycznej nie mogą zakończyć się na etapie edukacji szkolnej, ale muszą również trwać w okresie późniejszym. 

ABSTRACT
 One of the most important objectives of health education is to shape the habits of attention to positive physical health, which determines the low risk of health problems, particularly in later life. Therefore, an important indicator of correct pro-health behaviors is to maintain an appropriate ratio between body weight and height, as well as maintaining fat distribution indices (BMI, WHR) at the appropriate level. Aim of this paper is to attempt a synthetic view of the health-related fineness - its development, and maintenance level for life in the context of the objectives of health education. The results of children and adolescents and the population of adult males from Cracow indicate that the percentage of children with elevated values of the fat distribution indices (BMI, WHR) between 8 and 19 years is systematically reduced in relation to international standards. At the same time in the adult male population dramatically increased to almost 50% in the group of men after the age of 50. This implies that educational activities related to the promotion of healthy lifestyle and maintain appropriate physical activity can not be finished at the stage of school education, but must also continue at a later date.

Downloads: 1460