PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2017, 68(1): 15-21

Review of the studies on nutrition in Polish preschool children. Part 2. Meals prepared at preschool.
[Review of the studies on nutrition in Polish preschool children. Part 2. Meals prepared at preschool.]

S. Merkiel-Pawłowska, W. Chalcarz

ABSTRACT
This article is the second part of the review of the studies on nutrition in Polish preschool children. In the first part, studies on preschool menus assessment were presented and summarised, whereas this article reviews the studies on the assessment of foods and meals prepared at preschool. The aim of this review was to present and summarise the results of the studies on the assessment of meals prepared for children at preschool based on the reports from the preschool food storeroom, the studies on chemical analysis of sample meals served at preschools and the studies on comparison of the results of chemical analysis to the results obtained by calculations obtained from computer programmes. The results of the studies on the assessment of meals prepared for children at preschool using various methods confirm most of the findings from the studies on the assessment of preschool menus. It is necessary to carry out more studies on energy and nutrient content assessment of preschool meals determined by chemical analysis of sample meals in order to provide more accurate information about the real nutritional value of meals served to children at preschool. It is essential to update the Polish food composition tables to enable more precise calculations of nutritional value of the meals planned for children at preschools which will improve the possibility of adjusting preschool meals to the real needs of both 3-year-old and 4-6-year-old children during their stay at preschool.
STRESZCZENIE
Niniejsza praca jest drugą częścią przeglądu badań dotyczących żywienia polskich dzieci w wieku przedszkolnym. W pierwszej części przedstawiono i podsumowano wyniki prac poświęconych ocenie jadłospisów przedszkolnych. Niniejsza część dotyczy oceny posiłków przygotowanych w przedszkolu. Celem pracy było przedstawienie i podsumowanie wyników badań dotyczących oceny posiłków przygotowywanych dla dzieci w przedszkolach na podstawie raportów magazynowych, analizy chemicznej posiłków serwowanych w przedszkolach oraz badań, w których porównano wartość odżywczą posiłków ocenioną metodą analizy chemicznej i metodą obliczeniową przy użyciu programów komputerowych. Wyniki badań dotyczących oceny posiłków przygotowanych dla dzieci w przedszkolach przy zastosowaniu różnych metod oceny potwierdzają większość wniosków wynikających z prac dotyczących oceny jadłospisów przedszkolnych. Należy prowadzić więcej badań dotyczących oceny zawartości energii i składników pokarmowych w przedszkolnych posiłkach na podstawie analizy chemicznej, aby uzyskać bardziej dokładne informacje odnośnie rzeczywistej wartości odżywczej posiłków serwowanych dzieciom w przedszkolach. Konieczne jest uaktualnienie polskich tabel wartości odżywczej żywności, aby zapewnić większą dokładność obliczeń wartości odżywczej posiłków planowanych dla dzieci w przedszkolach, co przyczyni się do zwiększenia możliwości dostosowania przedszkolnych posiłków do rzeczywistych potrzeb zarówno dzieci trzyletnich, jak i 4-6-letnich podczas ich pobytu w przedszkolu.

Downloads: 758