PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2016, 67(3): 223-235

Review of the studies on nutrition in Polish preschool children. Part 1. Preschool menus.
[Review of the studies on nutrition in Polish preschool children. Part 1. Preschool menus.]

S. Merkiel, W. Chalcarz

ABSTRACT
The last review of the literature on nutrition in Polish children covered the years 1980-1995. From that time living conditions in Poland have changed due to political and economic changes. Attitudes toward eating and healthy life-style have also changed. Therefore, it is necessary to summarise current knowledge about what Polish preschool children eat. The aim of this article was to present the areas of research on nutrition in Polish preschool children based on the review of the literature, and to present and summarise the results of the studies on the assessment of preschool menus. The review of the literature showed two main areas of research on nutrition in Polish preschool children: the assessment of meals planned and served to children at preschools, and the assessment of food behaviour and daily food and nutrient intake in preschool children. Studies on energy and nutrient content of preschool menus should be carried out regularly in order to improve nutrition of children during their stay at preschool and vegetarian menus should be studied to fill the gap in the literature. The methodology of assessing preschool meals should be the same in order to provide the possibility to compare both the results and the conclusions. Preschool menus should be adjusted to the needs of 3-year-old children and 4-6-year-old children separately. The nation-wide education programme for preschool staff should be worked out and implemented in order to teach the preschool staff about the current nutrition recommendations for children, as well as the nutritional needs of 3-year-old children and 4-6-year-old children.

STRESZCZENIE

Ostatni przegląd literatury dotyczącej żywienia polskich dzieci obejmował lata 1980-1995. Od tego czasu warunki życia w Polsce uległy zmianie na skutek przemian politycznych i ekonomicznych. Postawy wobec jedzenia i zdrowego stylu życia także się zmieniły. Dlatego konieczne jest podsumowanie współczesnej wiedzy na temat tego co jedzą polskie dzieci w wieku przedszkolnym. Celem pracy było przedstawienie obszarów badań z zakresu żywienia polskich dzieci w wieku przedszkolnym na podstawie przeglądu literatury oraz przedstawienie i podsumowanie wyników badań dotyczących oceny jadłospisów przedszkolnych. Badania z zakresu żywienia polskich dzieci w wieku przedszkolnym skupiły się na dwóch problemach, a mianowicie: ocenie posiłków planowanych i serwowanych dzieciom w przedszkolach oraz jakościowej i ilościowej ocenie sposobu żywienia dzieci przedszkolnych. Należy regularnie prowadzić badania dotyczące zawartości energii i składników pokarmowych w przedszkolnych jadłospisach, aby skorygować ewentualne błędy żywieniowe. Szczególną uwagę powinno się zwrócić na jadłospisy w przedszkolach wegetariańskich, gdyż brakuje badań na ten temat. Metodologia oceny posiłków przedszkolnych powinna być ujednolicona, aby zapewnić porównywalność zarówno wyników, jak i wniosków. Jadłospisy przedszkolne powinny być dostosowane do potrzeb dzieci 3-letnich oraz 4-6-letnich. Należy opracować i wprowadzić narodowy program edukacyjny dla personelu przedszkolnego, aby personel znał współczesne zasady żywienia dzieci oraz znał potrzeby żywieniowe dzieci 3-letnich oraz 4-6-letnich. 

Downloads: 1260