PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2019, 70(2): 169-175

Relationships between diets and the quality of life to women aged 50 to 64
[Relationships between diets and the quality of life to women aged 50 to 64]

Ewa Stępień, Joanna Baj-Korpak, Krystyna Gawlik, Barbara Bergier, Agata Pocztarska, Mirosława Sidor, Adam Szepeluk

ABSTRACT
Background. Adverse effects of numerous environmental factors, including improperly balanced diets, may accelerate the onset of ailments related to the climacteric period.
Objective. The aim of the study was to examine the relationships between diets and the quality of life of working women aged 50-64 years.
Material and methods.The study included 274 working women aged 55.4±4.0 years living in Biała Podlaska and the surrounding area. These were women working in various positions (teaching, administrative, economic department) at the State School of Higher Education in Biała Podlaska, Poland and patients of the Health and Rehabilitation Centre in Biała Podlaska. The study was conducted by means of a popular tool used to diagnose quality of life i.e. SF-36 questionnaire (Short Form Health Survey) and the Questionnaire of Eating Behaviour (QEB).
Results. In all categories of quality of life (SF-36), apart from pain and general health, there were statistically significant differences between the results of the respondents and the norm for Polish women aged 50 to 60 years. Fruit, vegetables and wholemeal bread were the most frequently consumed products in the healthy diet group, while legumes, fish and curd cheese were the least frequently consumed by the respondents. Of the unhealthy products, the women most often chose sweets (at least once a week), cheese and fried food. Analysis of the effect of a healthy diet on the quality of life showed that a statistically significant correlations were observed in the case of mental health, functioning in society, emotionality, vitality, and well-being.
Conclusions. A positive correlation with the application of a healthy diet was observed in all the categories of quality of life. This means that the respondents with healthy diets had a higher quality of life.

STRESZCZENIE
Wprowadzenie. Niekorzystne oddziaływanie licznych czynników środowiskowych, w tym stosowanie niewłaściwie zbilansowanej diety może przyspieszać pojawienie się dolegliwości związanych z okresem klimakterium.
Cel badań. Celem badań była weryfikacja zależności pomiędzy spożywaną dietą a jakością życia kobiet w wieku 50-64 lata aktywnych zawodowo.
Materiał i metody. Badaniami objęto 274 kobiety w wieku 55,4±4,0 lat, aktywne zawodowo zamieszkujące Białą Podlaską i okolice. Były to osoby pracujące na różnych stanowiskach (dydaktycznych, administracyjnych, działu gospodarczego) w Państwowej Szkole Wyższej w Białej Podlaskiej oraz pacjentki korzystające z usług Centrum Zdrowia i Rehabilitacji w Białej Podlaskiej. Badania dokonano za pomocą narzędzia używanego do diagnozy jakości życia - kwestionariusza SF-36 Short Form Health Survey oraz kwestionariusza QEB do badania zachowań żywieniowych i opinii na temat żywności (QEB – Questionnaire of Eating Behaviour).
Wyniki. We wszystkich kategoriach jakości życia (SF-36), poza „bólem” i „zdrowiem ogólnym”, odnotowano różnice istotne statystycznie pomiędzy wynikami respondentek i normą dla polskich kobiet w wieku 50-60 lat. Najczęściej spożywanymi przez badane kobiety produktami z grupy prozdrowotnej są owoce, warzywa i pieczywo razowe, natomiast najrzadziej potrawy z nasion strączkowych, ryby oraz sery twarogowe. Z produktów niezdrowych najczęściej badane kobiety sięgają po słodycze, sery żółte i potrawy smażone. Analizując wpływ diety prozdrowotnej na jakość życia respondentek odnotowano istotną statystycznie zależność w przypadku zdrowia psychicznego, funkcjonowania w społeczeństwie, emocjonalności, witalności oraz samopoczucia.
Wnioski. We wszystkich ww. kategoriach jakości życia odnotowano dodatnią korelację ze stosowaniem prozdrowotnej diety. Oznacza to, że respondentki, które odżywiają się zdrowo posiadają wyższą jakość życia.

Downloads: 720