PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2011, 62(3): 219-223

Rekreacyjna aktywność fizyczna a antropometryczne wskaźniki stanu odżywienia i zachowania żywieniowe pracujących fizycznie mężczyzn w wieku 20-60 lat z populacji wielkomiejskiej
[Anthropometric indexes of the state of nutrition and eating habits, and recreational physical activity of working physically men aged 20-60 of urban population]

M. Gacek, M. Chrzanowska

STRESZCZENIE
Celem badań było porównanie wskaźników somatycznych oraz zachowań żywieniowych pracujących fizycznie mężczyzn preferujących odmienne formy (czynne vs. bierne) spędzania czasu wolnego. Badaniami objęto 1271 osób - pracowników HTS w Krakowie Nowej Hucie, w tym 523 mężczyzn w wieku 20-40 lat (181 aktywnych i 342 nieaktywnych) oraz 748 mężczyzn w wieku 40-60 lat (194 aktywnych i 554 nieaktywnych). tygodniu. Mężczyźni zdefiniowani jako aktywni deklarowali czynne spędzanie czasu wolnego i podejmowanie rekreacyjnej aktywności fizycznej przynajmniej 2 razy w tygodniu. Prezentowane badania nie wykazały istotnego statystycznie zróżnicowania parametrów somatycznych w zależności od preferowanego modelu spędzania czasu wolnego oraz istnienie związku pomiędzy poziomem aktywności fizycznej w czasie wolnym a niektórymi zachowaniami żywieniowymi, wskazującymi na bardziej racjonalne wybory, związane z kontrolą wartości kalorycznej diety, większą konsumpcją warzyw i owoców a mniejszą wyrobów cukierniczych oraz rzadszym odczuwaniem tzw. „wilczego głodu” w grupie mężczyzn aktywnych.

ABSTRACT
 The aim of this studies was the comparison of somatic indexes and eating habits of working physically men who prefer different ways (active vs. passive ) of spending their free time. The studies has been carried out on a group of 1271 people who work in HTS (steelworks) in Nowa Huta (one of Cracow’s districts), including 523 men aged 20-40 (181 active and 342 non-active) and 748 men aged 40-60 (194 active and 554 non-active). Men referred to as active declared active spending of their free time and taking up recreational physical activity at lest twice a week. The presented research has not revealed statistically important differentiation of somatic parameters depending on preferred way of spending free time, or a connection between the physical activity level during free time and some eating habits indicating more rational choices, connected with the control of energy value of the diet, larger consumption of vegetables and fruit and smaller consumption of sweet products, and less frequently appearance of ‘canine appetite’ in the case of active men.

Downloads: 1650